Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Глотова Вiкторiя Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04689046
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Солом,янський, 03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044, 2490286 2490280
1.6. Електронна поштова адреса емітента
urotdel@ukrryba.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці ukrryba.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1.Iнформацiя про рейтингове агенство: пiдприємство-емiтент не надавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. 2.Товариство не входить до будь яких об,єднань. 3протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було. 4.Iнформацiя про процентнi облiгацiї: емiтент процентнi облiгацiї не випускав. 5.Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав. 6.Iнформацiя про цiльовi облiгацiї: емiтент цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускав. 7.Товариство кредитiв не брало по цiй причинi ця форма не заповнена, не випускались облiгацiї та iншi цiннi папери, не випускались борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи; не випускались iпотечнi облiгацiї, вiдсутнє iпотечне покриття, не випускались iпотечнi сертифiкати, вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; не створювався ФОН, не випускалися сертифiкати ФОН; вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; вiдсутнiй Звiт про стан об'єкта нерухомостi (не випускались цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). -Товариство не веде дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Не заповненi поля в окремих формах в зв,язку з тим, що Товариство такими послугами не користувалось.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "УКРРИБА"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03151
3.1.5. Область, район
Київська, Солом,янський
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 377086
3.2.2. Дата державної реєстрації
09.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
СОЛОМ,ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
864350
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
864350
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"
3.3.2. МФО банку
320627
3.3.3. Поточний рахунок
26002013005488
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"
3.3.5. МФО банку
320627
3.3.6. Поточний рахунок
26002013005488
3.4. Основні види діяльності
52.10 [2010]Складське господарство
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
77.39 [2010]Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Посередницька дiяльнiсть митного брокера Серiя АГ №594198 30.05.2011 Державна митна служба України 08.09.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Планується продовження термiну дiї лiцензiї.
 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панюта Микола Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН №186074 12.04.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
вища, Вiйськова академiя iм.Дзержинського, iнженер-електрик.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", головний iнженер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 Попереднi посади: ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", головний iнженер. Посадова особа працює за сумiсництвом зам. Головного iнженера ПАТ "Холодокомбiнат №3"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Киричок Iнна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО №818363 08.06.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
середньо-технiчна, Київський технiкум гот. господарства, юрист.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Залiзничний райнарсуд м.Києва, секретар суд.засiдання.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 Попереднi посади: Залiзничний райнарсуд м.Києва, секретар суд.засiдання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казаченкова Тетяна Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО №908991 21.09.2002 Солом,янським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
середня-технiчна, Київський торговий коледж, бухгалтер.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Укрриба", iнспектор з кадрiв
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 Попереднi посади: ПрАТ "Укрриба", iнспектор з кадрiв Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руднiцька Антонiна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН №526357 16.09.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський завод автоматики iм.Петровського, економiст.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 Попереднi посади: Київський завод автоматики iм.Петровського, економiст Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глотова Вiкторiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК №730992 03.12.1997 Iрпiнським МВГУ МВС України в Київськiй областi 03.12.1997р.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський Унiверсмтет iм Т.Г.Шевченка, юрист.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський держунiверситет, бiблiотекар наукової бiблiотеки
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 27 Попереднi посади: Київський Держунiверситет, бiблiотекар наукової бiблiотеки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оцалюк Тетяна Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО №175937 24.06.1999 Жовтневим РУГУМВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища, Хмельницький технологiчний iнститут, бухгалтер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Гранiт ЛТД", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 Попереднi посади: ТОВ "Гранiт ЛТД", головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Айзенберг Леонiд Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН №822996 14.05.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ"Компанiя "Iнтерфорум", керiвник автогосподарства.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: ТОВ"Компанiя "Iнтерфорум", керiвник автогосподарства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Владовський Дмитро Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО №076303 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, технiк.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 Попереднi посади: НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, технiк Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради Панюта Микола Федорович СН №186074 12.04.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна СО №908991 08.06.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 26.11.1996 9 0.0521 9 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Казаченкова Тетяна Олександрiвна СО №908991 21.09.2002 Солом,янським РУГУ МВС України в м.Києвi 26.11.1996 31 0.1793 31 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Руднiцька Антонiна Миколаївна СН №526357 16.09.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Глотова Вiкторiя Володимирiвна СК №730992 03.12.1997 Iрпiнським МВГУ МВС України в Київськiй областi 03.12.1997р. 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна СО №175937 24.06.1999 Жовтневим РУГУМВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Айзенберг Леонiд Григорович СН №822996 14.05.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 27.11.2002 10 0.0578 10 0 0 0
Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович СО №076303 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi 03.12.2004 1 0.0058 1 0 0 0
Усього 51 0.295 51 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 17.12.2002 3654 21.1372 3654 0 0 0
Фiзична особа 28.10.1999 3906 22.595 3906 0 0 0
Фiзична особа 17.12.2002 3653 21.1315 3653 0 0 0
Фiзична особа 14.09.2000 2250 13.0156 2250 0 0 0
Усього 13463 77.8793 13463 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.04.2012
Кворум зборів** 87.4
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв i затвердження регламенту загальних зборiв ПрАТ "Укрриба" (далi Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного. 2.Розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2011р. Та перспективи розвитку Товариства. 3.Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011р. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011р. 6.Розподiл прибутку Товариства за 2011р. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Таких осiб не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Такої особи не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi проголосували "ЗА". Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Збори вiдбулися.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 505/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi UA4000097737 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 50 17287 864350 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:На внутрiшнiх ринках торгiвлю цiнними паперами емiтент не здiйснює. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках емiтент торгiвлю цiнними паперами не здiйснює. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Iнформацiї щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не має. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї не було. Спосiб розмiщення: бездокументарна форма.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3658 3376 0 0 3658 3376
будівлі та споруди 3161 2988 0 0 3161 2988
машини та обладнання 188 156 0 0 188 156
транспортні засоби 193 149 0 0 193 149
інші 116 83 0 0 116 83
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3658 3376 0 0 3658 3376
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби використовуються бiльше 10 рокiв, умови користування основними засобами звичайнi. Первiсна вартiсть основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої-6619т.грн., машини та обладнання-807т.грн., Транспортнi засоби-494т.грн., iншi-489т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 59.85% Ступiнь використання основних засобiв: Обмежень в використаннi основних засобiв не має. Сума нарахованого зносу: 5033т.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень на використання майна емiтента не має.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1490 1343
Статутний капітал (тис. грн.) 864 864
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 864 864
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 626 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 626 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 479 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 479 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 171 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2229 X X
Усього зобов'язань X 2400 X X
Опис: Товариство кредитiв в банку не брало.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Переробка та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв д\н 5057 47 д\н 5057 47
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Постiйнi розподiльчi загальновиробничi затрати 9
2 Змiннi загальновиробничi витрати 27
3 Заробiтна плата 40
4 Сировина, матерiали, товари 24

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 2 1
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д\н
Інші (запишіть) д\н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д\н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Даних не має

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Даних не має.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Даних не має.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА" за ЄДРПОУ 04689046
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників 85
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66, м.Київ, Солом,янський, Київська область, 03151, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3658 3376
- первісна вартість 031 8409 8409
- знос 032 ( 4751 ) ( 5033 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3658 3376
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 60 65
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 455 419
- первісна вартість 161 455 419
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 1
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 10 16
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 525 501
III. Витрати майбутніх періодів 270 16 13
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 4199 3890
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 864 864
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 356 356
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 123 270
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1343 1490
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 2444 2006
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 39 36
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 191 171
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 48 42
- з оплати праці 580 95 92
- з учасниками 590 1 10
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 38 43
Усього за розділом IV 620 2856 2400
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4199 3890
Примітки В звiтному роцi Товариство проводило дiяльнiсть, яка вiдповiдає засновницьким документам та вимогам чинного законодавства. Облiк доходiв Товариства проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку. Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 "Баланс". Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства за станом на кiнець звiтного 2012р., показує, що вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Суми статей ф.1 вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку та дають повну та достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання та власний капiтал товариства.
Керівник Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА" за ЄДРПОУ 04689046
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10170 9906
Податок на додану вартість 015 1695 1651
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8475 8255
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6202 ) ( 6264 )
Валовий:
- прибуток 050 2273 1991
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 2134 2544
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 2143 ) ( 1840 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 1646 ) ( 2241 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 618 454
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 17 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 372 ) ( 198 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 263 256
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 76 ) ( 67 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 187 189
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 187 189
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 166 211
Витрати на оплату праці 240 2082 2230
Відрахування на соціальні заходи 250 778 809
Амортизація 260 282 278
Інші операційни витрати 270 1646 2241
Разом 280 4954 5769
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 17287 17287
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 17287 17287
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 10.82 10.93
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 10.82 10.93
Дивіденди на одну просту акцію 340 2.3 0.64
Примітки Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 “ДОХIД” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р. iз змiнами i доповненнями. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав за звiтний перiод 10170 т.грн., iншi операцiйнi доходи 2134т.грн., класифiкацiя i оцiнка доходу проведена згiдно з П(С)БО № 15 “Дохiд”, податкового облiку, що регулюється ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ. Дивiденди нараховувались i виплачувались за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Керівник Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА" за ЄДРПОУ 04689046
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12699 13008
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 13 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 14 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 3
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 45 25
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 6759 ) ( 7458 )
Авансів 095 ( 181 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1830 ) ( 1854 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 990 ) ( 985 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 75 ) ( 54 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 859 ) ( 893 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1264 ) ( 1252 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 777 ) ( 7 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 36 533
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 36 533
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 359 )
Сплачені дивіденди 350 ( 30 ) ( 9 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 168 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -30 -536
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -30 -536
Чистий рух коштів за звітній період 400 6 -3
Залишок коштів на початок року 410 10 13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 16 10
Примітки Звiт про рух грошових коштiв показує змiни в грошових коштах, що мають мiсце в результатi дiяльностi пiдприємства. Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно за вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". У звiтi вiдображено рух грошових коштiв у звiтному перiодi за видами дiяльностi. Касовi операцiї проводяться та облiковуються у вiдповiдностi до вимог Постанови правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. № 637” ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦIЙ У НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI В УКРАЇНI”, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005р. за № 40/10320. Вимоги щодо дотримання лiмiту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на пiдставi первинних документiв, що витримують всi вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному рахунку пiдтверджено виписками банку.
Керівник Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА" за ЄДРПОУ 04689046
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 864 0 0 356 0 123 0 0 1343
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 864 0 0 356 0 123 0 0 1343
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 187 0 0 187
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -40 0 0 -40
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 147 0 0 147
Залишок на кінець року 300 864 0 0 356 0 270 0 0 1490
Примітки Змiст i форми звiту про власний капiтал i загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 5 “ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 iз змiнами i доповненнями. Розмiр облiкового статутного капiталу вiдповiдає розмiру сплаченого статутного капiталу, Статутний капiтал сформований повнiстю.
Керівник Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 6619 3458 0 0 0 0 0 173 0 0 0 6619 3631 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 788 600 0 0 0 0 0 50 0 19 1 807 651 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 494 301 0 0 0 0 0 44 0 0 0 494 345 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 279 247 0 0 0 0 0 10 0 -1 -1 278 256 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 229 145 0 0 0 0 0 5 0 -18 0 211 150 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 8409 4751 0 0 0 0 0 282 0 0 0 8409 5033 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 2134 1646
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 372
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 17 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 16
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 16
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 45 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 1 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 19 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 65 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 419 419 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 76
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 76
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 76
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 282
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Головний бухгалтер Оцалюк Тетяна Олексiївна

Інформація щодо аудиторського висновку

УКРАЇНА ПIДПРИЄМЕЦЬ-АУДИТОР СЕМЕНЕНКО П.Ф. 03087, м.Київ,вул.Iскрiвська 20\1,т.285-74-51,реєстр № 001896 р\р2600104572 в ПАТ “ФIДОБАНК” м.Києва,МФО 300175,Код 1696504154 Генеральному директору ПрАТ“УКРРИБА” Акцiонерам ПрАТ “УКРРИБА” НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» станом на 31 грудня 2012р. м.Київ 22 березня 2013р. Мною, аудитором Семененко Петром Федоровичем (сертифiкат аудитора серiя А№000208, виданий Аудиторською Палатою 17.02.1994р. на пiдставi Рiшення АПУ № 261/2 вiд 29.11.2012року термiн чинностi сертифiкату продовжено до 17.02.2018р., свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №1896 вiд 26.01.2001р., видане вiдповiдно Рiшення АПУ № 98, Рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010р. №221/3 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 04.11.2015р., Свiдоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 вiд 05.03.2009р. про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв продовжено до 04.11.2015р.), на основi договору № 4/2/13-7/6-31 вiд 27 лютого 2013р. проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРРИБА» (далi – “Товариство”) за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012р. по 31 грудня 2012р. з метою визначення достовiрностi звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2012р. Аудиторська перевiрка проводилась з 27.02.2013р. по 22.03.2013р. Аудиторський висновок виконано на пiдставi Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про акцiонернi товариства”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, ”Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА №800, №701, №720, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. № 122/2 (v22-2230-03) “Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв”, «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591, Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затвердженого, рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007р. за № 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Основнi вiдомостi про аудитора: Семененко Петро Федорович проживає за адресою: 03087, м.Київ, вул. Iскрiвська 20/1,т.285-74-51, факс 285-74-51. Мета перевiрки-пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, статей та показникiв у фiнансовiй звiтностi Товариства, складеної у вiдповiдностi до дiючих у звiтному роцi нормативiв та до вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007р. за № 53/13320 ) i №1360 вiд 29.09.2011р., зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Перевiрка проведена за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Масштабнiсть аудиту: По договору № 4/2/13-7/6-31 вiд 27 лютого 2013р. масштабом аудиту передбачалось у вiдповiдностi вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародних стандартiв аудиту №800, №700, №701,№705,№706,№720, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, законодавства України, в тому числi Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 i №1360 вiд 29.09.2011р., отримання всiх необхiдних даних для формування незалежної професiйної думки про наявнiсть достатньої кiлькостi свiдоцтв та суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi замовника та вимог нормативiв по її пiдготовцi та розкриттю. Вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть несе управлiнський персонал ПрАТ”УКРРИБА”. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки в межах чинного законодавства України. Опис аудиторської перевiрки: Перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №720, Вимог затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360 i вiд 19.12.2006р. № 1528, якi зобов'язували планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включала також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: -баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012р.; -звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2012р.; -звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2012р; -звiт про власний капiтал (форма №4) за 2012р.; -примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2012р.; iншi документи. Пiдприємство обрало облiкову полiтику у вiдповiдностi з законом України 96-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть ведеться згiдно вимогам нормативiв, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХVI вiд 16.07.99р., "Порядку подання фiн. звiтностi", затв. Постановою Кабмiну № 419 вiд 28.02.00р. Та положень (стандартiв) бухоблiку, Мiнфiном 31.03.99р. № 87. Облiк основних фондiв ведеться у вiдповiдностi до вимог дiючих нормативiв. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi. За ПСБО звiтний перiод складає календарний рiк. Баланс вiдображає фактичну вартiсть майнового стану пiдприємства з урахуванням зносу основних засобiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. Знос нараховується вiдповiдно дiючого податкового законодавства. Базою для нарахування амортизацiї є балансова вартiсть. Метод нарахування амортизацiї: -Основних засобiв -прямолiнiйний метод, -Малоцiнних необоротних матерiальних активiв-100% у першому мiсяцi використання таких активiв. -Iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод. -Нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Запаси включають матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. Облiк запасiв ведеться по мiсцях їх зберiгання та по матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi до П(С)БО №9 "Запаси". Метод оцiнки вартостi запасiв - метод Фiфо та iдентифiкованої вартостi. Податковий облiк валових витрат ведеться у вiдповiдностi iз ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ. Мiсце проведення перевiрки: м.Київ, Повiтрофлотський проспект,66 Рiчну фiнансову звiтнiсть пiдписували: Генерального директора : Глотова Вiкторiя Володимирiвна. Головний бухгалтер: Оцалюк Тетяна Олексiївна В звiтному перiодi Товариство не надавало в ДКЦПФР Особливу iнформацiю. Суттєвiсть аудиту: Розмiр суттєвостi визначався по вiдношенню до виявлених в ходi аудиту вiдхилень згiдно з професiйною думкою аудитора у вiдповiдностi з вимогами Нормативiв аудиту. Перевiрка проводилась iз дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативiв i стандартiв з питань бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Аудитору було надано повний комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Аудитор керувався законодавством України в сферi господарської дiяльностi та податковим законодавством. В результатi проведеного аудиту встановлено: Основнi вiдомостi про емiтента Найменування емiтента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРРИБА” Код ЄДРПОУ 04689046 Органiзацiйно-правова форма емiтента Акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата вiдачi свiдоцтва Серiя А01 №377086 (№ 10731050011 002194) вiд 09.10.1995р. Орган,що видав свiдоцтво СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА У МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ Мiсцезнаходження 03151,м.Київ,Проспект Повiтрофлотський ,будинок,66 Телефон 2490286 Факс 2490280 Розрахунковий рахунок 260020130054880 МФО 320627 Назва банку АТ”Сбербанк Росiї” Види дiяльностi за КВЕД 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв 52.10 Складське господарство 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв н.в.ї.у. 46.39 Неспецiалїзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Кiлькiсть акцiонерiв: фiзичних осiб 98, що володiють 91.8841% акцiй. юридичних осiб 1, що володiює 8.1159 % акцiй. Юридична особа: Компанiя “ Роял Файненс енд Iнвестмент С.А.” № 11469/1994 (15 рю дю Сандрi, 1201 Женева, Швейцарiя ) -– 1403 акцiй, що складає - 8.1159%. Акцiї простi iменнi, вартiстю 50.00грн., всього-17287 шт. на суму 864350грн. У зв’язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Українського торгового рибопереробного акцiонерного товариства "Укрриба" вiд 19 квiтня 2011 р. Українське торгове рибопереробне акцiонерне товариство "Укрриба" змiнило своє найменування на Приватне акцiонерне товариство "Укрриба". Українське торгове рибопереробне акцiонерне товариство "Укрриба" було засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв – Членiв органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства «Київриба» (протокол № 1 вiд 12 вересня 1995 року), у зв’язку з викупом державного майна цiлiсного майнового комплексу орендного пiдприємства «Київриба», вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу №-168 вiд 30 червня 1995р., який укладено мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м. Києву i органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства «Київриба». Заявлений статутний фонд сформований повнiстю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київської обл. № 505\10\1\10 вiд 15.10.2010р. В звiтному перiодi додатково цiннi папери не випускались. Фiнансова звiтнiсть емiтента вiдповiдає вимогам встановлених нормативiв, Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-X1V вiд 16.07.1999р. до затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Звiтнiсть, як фiнансова, так i податкова складалась на пiдприємствi своєчасно. ОБЛIК АКТИВIВ. Станом на 31.12.2012р. на балансi пiдприємства облiковується активiв на загальну суму 3890т.грн., з них основнi засоби 3376т.грн.(86.79%). Необоротнi активи складають 3376 т.грн.(86.79 %) вiд загальної вартостi активiв пiдприємства. Оборотнi активи-501т.грн. (12.88%). Витрати майбутнiх перiодiв-13т.грн. (0.33%). Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї). Облiк основних фондiв ведеться у вiдповiдностi до вимог дiючих нормативiв. Знос основних фондiв розраховується у вiдповiдностi до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, вимог “Iнструкцiї з бухгалтерського облiку балансової вартостi груп основних фондiв”, затвердженого наказом Мiнфiну України № 159 вiд 24.07.1997р., Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнфiну України № 92 вiд 27.04.2000р. iз змiнами i доповненнями. Данi бухгалтерських рахункiв iдентичнi в головнiй книзi i бухгалтерському балансi. Всi операцiї, пов'язанi з рухом на рахунку “Основнi засоби” в зв'язку з надходженням i вибуттям основних засобiв, оформляються на пiдприємствi належним чином, документами встановленого зразку, повнiстю та своєчасно вiдображаються у форма № 1. Пiдсумки пiдраховано вiрно. Основнi засоби станом на 31.12.2012р. за залишковою вартiстю були –3376 т.грн., первiсна вартiсть –8409 т.грн., знос – 5033т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає-59.85%. Основнi засоби використовуються багато рокiв, умови користування, звичайнi. Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуваться основними засобами Товариства. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Облiк основних засобiв, їх класифiкацiя та оцiнка на 31.12.2012р. вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 “Основнi засоби”. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає даним фiнансової звiтностi. Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Амортизацiя (знос) проводились у вiдповiдностi до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Амортизацiя нараховувалась вiрно. Облiк запасiв Оприбуткування виробничих запасiв проводиться за цiнами придбання, їх рух та списання на виробничi потреби пiдтверджується первинними документами. Порядок визначення запасiв на 31.12.2012р. вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 “Запаси”. Вiдповiдно даних фiнансової звiтностi на 31.12.2012р. розмiр запасiв становить –65т.грн.: -виробничi запаси-65т.грн. Облiк витрат обiгу. Облiк витрат обiгу вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, розподiл загальногосподарських витрат не суперечить вимогам чинного законодавства. Данi наведенi в роздiлi 11 “Елементи операцiйних витрат” форми № 2 “Звiт про фiнансовi результати” перевiрялись на основi первинних документiв. Податковий облiк вiдповiдає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Дебiторська заборгованiсть. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 “ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8.10.1999р. №237 iз змiнами i доповненнями. Станом на 31.12.2012р. пiдпрємство має таку заборгованiсть: -за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть-419т.грн., первiсна-419т.грн., резерв сумнiвних боргiв-0т.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -з бюджетом-1т.грн. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку по вищезгаданим статтям. Касовi операцiї проводяться та облiковуються у вiдповiдностi до вимог Постанови правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. № 637” ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦIЙ У НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI В УКРАЇНI”, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005р. за № 40/10320. Вимоги щодо дотримання лiмiту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на пiдставi первинних документiв, що витримують всi вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному рахунку пiдтверджено виписками банку. Станом на 31.12.2012р. залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi склав 16 т.грн., в iноземнiй валютi 0 т.грн. Вiдповiднi залишки вiдображенi правильно у бухгалтерських регiстрах та у балансi на 31.12.2012р. Розрахунки з бюджетом проводяться у вiдповiдностi до встановлених чинним законодавством строкiв сплати податкiв та видiв бюджетних платежiв i податкiв. Витрати майбутнiх перiодiв-13т.грн. ОБЛIК ПАСИВIВ. В структурi пасивiв пiдприємства власний капiтал складає 1490 т.грн., або 38.30 % вiд загальної вартостi пасивiв. Поточнi зобов'язання складають 2400 т.грн., або 61.70 % вiд загальної вартостi пасивiв. Власний капiтал. Змiст i форми звiту про власний капiтал i загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 5 “ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 iз змiнами i доповненнями. Розмiр облiкового статутного капiталу вiдповiдає розмiру сплаченого статутного капiталу та становить 864350 грн. i розподiлений на 17287 акцiй вартiстю 50.00грн. Випуск цiнних паперiв був зареєстрований Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi 15.10.2010р., № 505/10/1/10. Випуск цiнних паперiв здiйснено в бездокументарнiй формi. Товариство користується послугами Зберiгача, ТОВ «Сiтi Брок» (02160, м.Київ, пр.-т Воз’єднання, 7-а, Код33633840), який має Лiцензiю АВ №389554, видана ДКЦПФР 29.11.2007р. Товариство користується послугами Приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (Депозитарiй), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв серiя АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009р. В 2012р. вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 03.04.2012р. було проведено нарахування дивiдендiв вiд отриманого прибутку за 2011р в сумi 39760,10грн, виплачено 31498,50грн Iнший додатковий капiтал-356т.грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012р- 270т.грн. Облiк зобов?язань. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов?язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 “ЗОБОВ?ЯЗАННЯ” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р. iз змiнами i доповненнями. Залишки на рахунках, що пiдтверджують залишки сум зобов'язань вiдповiдають вимогам стандарту № 11 “Зобов'язання”. Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової стiйкостi та становлять: Поточнi зобов?язання: -Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями-2006т.грн. -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 36т.грн. Поточнi зобов?язання за розрахунками: -з бюджетом-171т.грн. -зi страхування-42т.грн. -з оплати працi-92т.грн. -з учасниками-10т.грн. Iншi поточнi зобов?язання-43т.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства за станом на кiнець звiтного 2012р., показує, що вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (1490т.грн.) бiльша вiд статутного капiталу (864т.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. В звiтному перiодi значних правочинiв не було. Наглядова рада не приймала рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора. Стан корпоративного управлiння вiдповiдає чинному законодавству України. Данi первинного облiку вiдповiдають Стандарту № 15 “Дохiд” та податковий облiк – ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ, Методики перенесення сальдо рахункiв на 01.01.2012р. не суперечить вимогам методичних рекомендацiй Мiнфiну. Аудитором зiбрано достатнiй матерiал, що дає змогу пересвiдчитись у наявностi реальних активiв та пасивiв пiдприємства. Аудитор пiдтверджує те, що надана iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану пiдприємства та дає уявлення про реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта перевiрки. Господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту (№700, 701,705,706, 720, 800 i iнших). Фiнансова звiтнiсть Товариства складалася своєчасно. Достовiрнiсть оцiнки основних засобiв вiдповiдає критерiям визнання за П(С)БО № 7 “Основнi засоби”, аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному. Облiк та звiтнiсть надходжень, реалiзацiї, iнвентаризацiї, методи визначення зносу (амортизацiї), вiдповiдають П(С)БО № 7 “Основнi засоби”, податковому облiку основних засобiв та їх амортизацiї. Витрати виробництва та обiгу вiдповiдають облiку витрат до П(С)БО № 16 “Витрати”, податковому облiку валових витрат до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати, доходи, активи i зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 17 “Податок на прибуток” затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України 28.12.2000р. № 353 iз змiнами i доповненнями. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 “ДОХIД” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р. iз змiнами i доповненнями. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав за звiтний перiод 10170 т.грн., iншi операцiйнi доходи 2134т.грн., класифiкацiя i оцiнка доходу проведена згiдно з П(С)БО № 15 “Дохiд”, податкового облiку, що регулюється ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно вимог П(С)БО № 1 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, рiчнi iнвентаризацiї проведенi вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складались своєчасно. Данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ “УКРРИБА” станом на 31 грудня 2012р Станом на 01.01.2012р. Станом на 31.12.2012р. Динамiка 1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. К1.=ф1(ряд.220+ряд.230+ряд.240) : Ф1ряд.620 К1=0.004 К1=0.007 вiдхилення +0.003 Нормативне значення коефiцiєнта бiльше 0. 2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2= ф1 ряд260 : ф1 ряд.620 К2=0.184 К2=0.209 Вiдхилення +0.025 Нормативне значення коефiцiєнта бiльше 1. 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3= ф1 ряд380 : ф1 ряд640 К3=0.320 К3=0.383 вiдхилення +0.063 Коефiцiєнт показує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. 4.Коефiцiєнт покриття зобов?язань власним капiталом К4= ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд630) : ф1 ряд.380 К4=2.127 К4=1.611 вiдхилення -0.516 Нормативне значення коефiцiєнта менше 1. 5.Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5=ф2(стр.220 або стр.225 ) : ф1(стр.280 (гр.3) + стр.280 (гр.4)) / 2 К5=0.046 К5=0.047 Вiдхилення +0.001 Нормативне значення коефiцiєнта бiльше 0. Наведенi розрахунки показують, що грошова платоспроможнiсть пiдприємства збiльшилась на 0.003 i грошових коштiв достатньо для забезпечення їх ефективного використання. За рахунок власних оборотних активiв i грошових зобов'язань пiдприємство на початку року мало змогу покриття зобов'язань 0.184, а на кiнець року цей показник збiльшився на 0.025. Наведенi розрахунковi коефiцiєнти вiдповiдають дiйсному стану пiдприємства i свiдчать про стабiльний стан. Iз характеристики приведених показникiв видно, що на кiнець звiтного перiоду 31.12.2012р. фiнансовий стан ПрАТ “УКРРИБА” задовiльний i дозволяє продовжувати виробничо-господарську дiяльнiсть. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй Розглянувши отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Пiд час аудиторської перевiрки не було отримано жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб. Висновок (Звiт) щодо вимог нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, на основi вибiркового тестування та принципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. За результатами виконаних аудиторських процедур не помiчено жодних суттєвих фактiв, якi дають пiдстави вважати, що звiтнiсть Товариства не вiдповiдала, у всiх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актiв України. Оцiнка стану впровадження корпоратиного управлiння. Стан корпоративного управлiння в Товариствi характеризується слiдуючими принципами: 1.Мета Товариства полягає у максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. 2.Товариство забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до всiх акцiонерiв. 3.Наглядова Рада Товариства та виконавчий орган своєчасно обмiнюються iнформацiєю та ефективно взаємодiють в iнтересах Товариства. 4.Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну i достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються Товариства. 5.Товариство забезпечує незалежний, об?єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 6.Товариство поважає права та враховує законнi iнтереси заiнтересованих осiб та спiвпрацює з ними задля створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення фiнансової стабiльностi Товариства. Висновок аудитора про перевiрку фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705,706,720, 800 i iнших). Аудиторська перевiрка планувалась i здiйснена, щоб одержати обгрунтовану впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка оцiнювала застосування принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв у цiлому. Аудитор вважає, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення, реальностi розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi, пiдтвердження факту iнвентаризацiї зобов'язань за звiтний перiод, вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi один одному. Перевiрка надає обгрунтовану пiдставу для висловлення думки: -фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012р. та результат дiяльностi i рух грошових коштiв, за рiк що закiнчився. -Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало контрактнi угоди щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2012р. Аудитор пiдтверджує реальнiсть та вiдповiднiсть статей балансу з валютою балансу 3890т.грн., достовiрнiсть “Звiту про фiнансовi результати”, “Звiту про рух грошових коштiв”, “Звiту про власний капiтал” та “Примiток до рiчної фiнансової звiтностi Товариства i вiдповiднiсть форм фiнансової звiтностi одна однiй. Фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам законодавства. Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фiнансових звiтiв, на пiдставi яких складено узагальненi фiнансовi звiти. 22.03.2013р. м.Київ, вул.Iскрiвська 20/1 Пiдприємець аудитор Семененко П.Ф /сертифiкат серiї А № 000208/