Титульний аркуш

 

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04689046

4. Місцезнаходження: 03151, Україна, Солом,янський р-н, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-249-02-86, д/н

6. Адреса електронної пошти: urotdel@ukrryba.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2021, №7

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ukrryba.com.ua

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

            Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

 

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах;  - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.    - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi;  - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;   - iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось;  - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники цiнними паперами не володiюь;  - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що таких обмежень не має;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що таких обмежень не має;   - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;  - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi не проводилась;  - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  - в зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.  Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "УКРРИБА"

3. Дата проведення державної реєстрації

            09.10.1995

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            864350

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            56

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            10.20 - Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            77.39 - Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851

2) IBAN

            UA293348510000000002600822773

3) поточний рахунок

            UA293348510000000002600822773

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК", МФО 320627

5) IBAN

            UA10 3206270000026002013005488

6) поточний рахунок

            UA10 3206270000026002013005488

 


XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 48 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 8 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2 особи.  Фонд оплати працi:  4855 тис. грн., збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 837 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдготовка проводиться безпосередньо на виробництвi силами спецiалiстiв пiдприємства. Також проводиться пiдвищення квалiфiкацiї нових та вже працюючих робiтникiв шляхом закрiплення робiтника з низькою квалiфiкацiєю  за бiльш досвiдченими спецiалiстами.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до об'єднаннь.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi  Товариства є перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв. Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м'ясо, масло тваринне,  а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв. ПрАТ " УКРРИБА  стабiльно працює на ринку України, його обсяги реалiзацiї послуг мають позитивну динамiку показникiв. Подальше збiльшення обсягу реалiзацiї послуг планується досягати збiльшенням площ, що надаються в оренду, залученням позикового банкiвського ресурсу, при сприятливiй кон'юнктурi ринку.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання активiв не вiдбувалось.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби використовуються бiльше 10 рокiв, умови користування основними засобами звичайнi. Первiсна вартiсть основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої-790т.грн., машини та обладнання-3638т.грн., Транспортнi засоби-826т.грн., iншi-513т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 53.80% Ступiнь використання основних засобiв: Обмежень в використаннi основних засобiв не має. Сума нарахованого зносу: 3103т.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень на використання майна емiтента не має.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси - пiдвищення цiн на енергоресурси, товарно-матерiальнi цiнностi, стрiмке пiдвищення вартостi комунальних послуг (опалення, електроенергiю, водопостачання, паливно-мастильнi матерiали), подорожчання кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомiсть. Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiально-технiчну базу, що потребує iнвестицiй (фiнансування), iз залученням яких є труднощi. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних та кредитних коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги 873 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить  349  тис.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Маючи потужностi для зберiгання, переробки та реалiзацiї замороженої рибної та м'ясної продукцiї пiдприємство вiльно входить в ринок переробки продуктiв. Бар'єри входження в даний ринок високi. При високих бар'єрах входу i високому рiвнi концентрацiї домiнуючi на ринку пiдприємства можуть вiльно проводити власну цiнову полiтику, що має антиконкурентну спрямованiсть. Усе це впливає на рiвень рентабельностi пiдприємства.  Товариство планує збiльшити об'єми переробки продукцiї, збiльшити об'єм реалiзацiї. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному роцi Товариство не проводило самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якому працює, а також здiйснює монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв всеукраїнського та регiональних ринкiв.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв

голова зборiв, секретар

органи зборiв (голова, секретар) обираються тiльки на перiод проведення зборiв

виконавчий орган

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства, є Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган).

Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор Товариства - Глотова Вiкторiя Володимирiвна .

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради Панюта Микола Федорович Член Наглядової ради: Владовський Дмитро Олександрович Член Наглядової ради: Гапченко Наталiя Олександрiвна

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова Наглядової ради

Панюта Микола Федорович

1953

вища, Вiйськова академiя iм.Дзержинського, iнженер-електрик.

19

ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", -, головний iнженер

03.04.2020, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв вiд 03.04.2020 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 19 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", головний iнженер. Посадова особа працює за сумiсництвом зам. Головного iнженера ПАТ "Холодокомбiнат №3"

2

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

1965

середньо-технiчна, Київський технiкум гот. господарства, юрист.

18

Залiзничний райнарсуд м.Києва, -, секретар суд.засiдання.

15.04.2016, 5 рокiв

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 18  р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", юрисконсульт. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

3

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

1950

середня-технiчна, Київський будiвельний технiкум, технiк-будiвельник

17

ПрАТ "Укрриба", 04689046, начальник вiддiлу МГЗ

15.04.2016, 5 рокiв

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод приймались на загальних зборах акцiонерiв 15.04.2016р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 17 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  ПрАТ "Укрриба", начальник вiддiлу МГЗ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

4

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

1952

Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст

10

Київський завод автоматики iм.Петровського, -, економiст.

15.04.2016, 5 рокiв

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 10 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", провiдний економiст Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

5

Генеральний директор

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

1956

Вища, Київський Унiверсмтет iм Т.Г.Шевченка, юрист.

36

Київський держунiверситет, -, бiблiотекар наукової бiблiотеки

21.04.2020, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа переобрана Наглядовою радою вiд 21.04.2020 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 36 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

6

Головний бухгалтер

Оцалюк Тетяна Олексiївна

1968

Вища, Хмельницький технологiчний iнститут, бухгалтер

20

ТОВ "Гранiт ЛТД", -, головний бухгалтер

20.01.2002, не визначений

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

7

Член Наглядової ради

Владовський Дмитро Олександрович

1970

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк.

10

НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, -, технiк.

03.04.2020, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв вiд 03.04.2020 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 10 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", системний адмiнiстратор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

8

Член Наглядової ради

Гапченко Наталiя Олександрiвна

1956

вища, Київський полiтехнiчний iнститут

19

ТОВ "Iнтерфорум", -, провiдний спецiалiст

03.04.2020, 3 роки

Опис:

Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв вiд 03.04.2020 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УКРРИБА", керуючий митним складом.  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової ради

Панюта Микола Федорович

1

0,0058

1

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

9

0,0521

9

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

0

0

0

0

Генеральний директор

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Оцалюк Тетяна Олексiївна

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Владовський Дмитро Олександрович

1

0,0058

1

0

Член Наглядової ради

Гапченко Наталiя Олександрiвна

1

0,0058

1

0

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного майна України

00032945

01133, Україна, - р-н, м.Київ,  вул.Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом дiяльностi  Товариства є перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв. Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м'ясо, масло тваринне, реалiзує оптом та в роздрiб продовольчi товари, а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв. ПрАТ "УКРРИБА" стабiльно працює на ринку України, його обсяги реалiзацiї послуг мають позитивну динамiку показникiв. Подальше збiльшення обсягу реалiзацiї послуг планується досягати залученням позикового банкiвського ресурсу, при сприятливiй кон'юнктурi ринку. Товариство є окремою структурою. Змiн в органiзацiйнiй структурi в звiтному перiодi не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Головний принцип дiяльностi пiдприємства - гнучка робота з кожним клiєнтом, в якому перш за все, ми бажаємо бачити нашого постiйного партнера. З цiєю метою ми застосовуємо гнучку цiнову полiтику. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне Акцiонерне Товариство "УКРРИБА"  - це комерцiйне пiдприємство, створене на базi Київського рибокомбiнату - одного з найстарiших пiдприємств рибопереробної галузi України та мiста Києва, iсторiя якого починається з тридцятих рокiв минулого сторiччя. Пiдприємство розташоване в Солом?янському районi мiста Києва, бiля аеропорту "Жуляни".  Зi зручними автомобiльними та власними залiзничними пiд?їзними шляхами. Площа територiї - 5,14 га. Українське торгове рибопереробне акцiонерне товариство "Укрриба" було засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв - членiв органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Київриба" (Протокол №1 вiд 12.09. 1995р.) у зв'язку з викупом державного майна цiлiсного майнового комплексу орендного пiдприємства "Київриба" вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу №168 вiд 30.06.1995р., який укладено мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м. Києву i органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Київриба".                         У зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Українського торгового рибопереробного акцiонерного товариства "Укрриба" вiд 19.04.2011р. змiнило своє найменування на Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА". Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.  Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: -            iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства;  -      оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;  -         визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.  Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства.  Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.  Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi.  Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування.  Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.  Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть.  Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.  Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА"   здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства,  "Положення про Загальнi збори акцiонерiв", "Положення про наглядову раду", "Положення про Генерального директора" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про наглядову раду, Положенням про Генерального директора та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

03.04.2020

Кворум зборів

90,24

Опис

На зборах що вiдбулись 03.04.2020 р. розглядались питання порядку денного: Питання 1. Обрання  членiв  лiчильної  комiсiї  рiчних Загальних  зборiв  ПрАТ  "УКРРИБА"  (далi Товариство)  та прийняття рiшення  про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Киричок I.М., Малаховська Л. Л., Гапченко Н.О. 1.2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї  Загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. Питання 2. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: 2.1. Обрати головою зборiв Глотову Вiкторiю Володимирiвну, секретарем зборiв Владовського Дмитра Олександровича. Питання 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: 3.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства: - бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї засвiдчується пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв Голови реєстрацiйної комiсiї;  -    у разi, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня". Питання 4. Затвердження порядку проведення (регламенту)  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: 4.1 Затвердити наступний регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1. Початок зборiв о 13-00год. 2. Доповiдачам надати до 10хв. 3. Виступаючим надати до 5хв. 4. Перерву не робити. 5. Закiнчити Загальнi збори о 14-00год. 6. Об'єднати 8 i 9 питання порядку денного в одну доповiдь. 7. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями. По одинадцятому питанню порядку денного з виборiв членiв Наглядової ради Товариства, голосування проводити кумулятивним способом з використанням бюлетенiв для кумулятивного  голосування. 8. Усi питання, звернення, особливi думки по питаннях порядку денного Загальних зборiв, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому виглядi секретарю Загальних зборiв до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом". Питання 5. Розгляд звiту генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської   дiяльностi  Товариства  за  2019 рiк  та  затвердження заходiв за результатами його розгляду.  Прийняття  рiшення  за  наслiдками розгляду звiту генерального  директора. Прийняте рiшення: 5.1. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2019 рiк.  Роботу генерального директора  визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства. Питання 6. Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття   рiшення за наслiдками розгляду звiту  Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: 6.1  Затвердити звiт Наглядової ради  акцiонерного Товариства за 2019 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть  Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте рiшення: 7.1. Затвердити звiт та висновки  Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства  за  2019 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк. Прийняте рiшення: 8.1. Затвердити рiчний  звiт та баланс Товариства за 2019 рiк. Питання 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства  за 2019 рiк. Прийняте рiшення: 9.1.  Розподiлити чистий прибуток у сумi 716189,70 грн. таким чином: частину прибутку у сумi 35809 грн. 49 коп., що складає 5% всього прибутку, направити на формування Резервного капiталу згiдно зi ст.19 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.6.21 ст.6 Статуту Товариства, решту частину прибутку у сумi 680380 грн. 21 коп. направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Питання 10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової Ради Товариства. Прийняте рiшення: 10.1. Вiдкликати з займаних посад у Наглядовiй Радi Товариства Голову та членiв Наглядової ради, а саме:  Панюту М.Ф., Владовського Д.О, Гапченко Н.О. Питання 11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,  що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства  3(три) члени: - громадянина України Панюту Миколу Федоровича; - громадянина України Владовського Дмитра Олександровича; - громадянку України Гапченко Наталiю Олександрiвну. Кворум зборiв: у зборах прийняли участь акцiонери, що є власниками 90,24 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не проводились.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не проводились.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi (черговi) збори проведенi 03.04.2020 р.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не скликались та не проводились.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Панюта Микола Федорович

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює його заступник.

Владовський Дмитро Олександрович

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Приймає участь  у роботi Наглядової ради.

Гапченко Наталiя Олександрiвна

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Приймає участь  у роботi Наглядової ради.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

За звiтний перiод були проведено десять засiдань наглядової ради, на яких розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: -            Про узгодження вiдпустки генерального директора ПрАТ "Укрриба" Глотової В.В. та призначення тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора. -     Про розгляд фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Укрриба" за 2019 рiк. -            Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2019 рiк. -    Про визначення дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба". -            Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься  повiдомлення про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. -      Опрацювання та затвердження Проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. -   Обрання реєстрацiйної комiсiї,  тимчасової лiчильної комiсiї, голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. -       Розгляд та затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. -       Розгляд та затвердження проектiв рiшень до питань порядку денного Загальних зборiв. -            Розгляд та затвердження тексту повiдомлення акцiонерам про проведення Загальних зборiв акцiонерного Товариства. -            Розгляд та затвердження Порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства, що вiдбудуться 03.04.2020р. -        Про  розгляд та затвердження кандидатiв для обрання членами Наглядової ради Товариства.  -   Розгляд та затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного по виборах членiв Наглядової ради Товариства, на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" 03.04.2020 року. -         Про затвердження Рiчного звiту ПрАТ "УКРРИБА" за 2019рiк. -      Про вибори генерального директора ПрАТ "УКРРИБА" та укладання з ним контракту. -    Про оренду автомобiля для ПрАТ "Укрриба". -      Про узгодження Перспективного  плану необхiдних робiт з охорони працi, пожежної безпеки  та екологiї у 2021 р. по ПрАТ "УКРРИБА". -   Про пiдвищення тарифiв за наданi послуги орендарям.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Комiтети не створювались.

Комiтети не створювались.

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комiтети не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комiтети не створювались.

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 03.04.2020 року, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та визнано роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний Директор - Глотова Вiкторiя Володимирiвна.

Генеральний  Директор є органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства. Функцiонально Генеральний Директор Товариства  зобов'язаний: -      забезпечити практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв у сферi iнвестування коштiв, розвитку Товариства, укладання конкретних договорiв та угод з пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; -            забезпечити передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникам Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче законодавчо встановленого мiнiмального рiвня; -         забезпечити правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документацiї, яку вимагають державнi органи, збори акцiонерiв.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор виконувала свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 03.04.2020 р., було затверджено Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2019 рiк. Роботу генерального директора  визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння.

 

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складi iз трьох осiб: -     Панюта Микола Федорович - Голова наглядової ради; - Владовський Дмитро Олександрович - Член наглядової ради; -           Гапченко Наталiя Олександрiвна - Член Наглядової ради. Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались. Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. До складу Наглядової ради входять Голова, Секретар та iншi члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради не повинен становити менше, нiж 3 (три) особи. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Засiдання проводяться у випадку необхiдностi, але не рiдше 1-го (одного) разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови ради або на вимогу будь-якого iншого Члена ради, а також на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), Генерального директора, iнших осiб, визначених Статутом, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.  На вимогу Наглядової ради в її засiданнях або у розглядi окремих питань порядку денного засiдань Наглядової ради беруть участь Генеральний директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. -      Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: -            безпосереднього зiбрання Членiв ради в одному мiсцi; -          проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм Членам ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою. Будь-яке рiшення, що входить до компетенцiї Наглядової ради, може бути прийняте шляхом письмового опитування Членiв ради, без проведення засiдання. У цьому разi питання для розгляду та проект рiшення стосовно цього питання надсилається Секретарем ради особам, що входять до її складу, та якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Рiшення, прийняте шляхом письмового опитування має таку ж юридичну силу, що i рiшення, прийняте на засiданнi Наглядової ради. Член ради, який iнiцiює процедуру прийняття рiшення шляхом письмового опитування, надсилає Секретарю ради питання для розгляду та проект рiшення стосовно цього питання. Секретар ради надсилає це питання та проект рiшення стосовно цього питання Членам ради протягом 2-х (двох) робочих днiв, що слiдують за днем їх отримання вiд особи, яка iнiцiює процедуру прийняття рiшення шляхом письмового опитування, з пропозицiєю у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку протягом 2-х (двох) робочих днiв, що слiдують за днем отримання Членом ради цього повiдомлення Секретаря ради. Секретар ради письмовим повiдомленням iнформує Членiв ради про прийняте рiшення протягом 10-ти (десяти) днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього учасника голосування, направленого в межах встановленого строку. Повiдомлення Секретаря ради про прийняте рiшення має бути пiдписане Головою ради. До такого повiдомлення Секретаря ради додаються копiї проектiв рiшень, отриманих ним вiд Членiв ради. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини Членiв ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала Проста бiльшiсть голосiв Членiв ради, присутнiх на засiданнi. Кожен Член ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова ради має право вирiшального голосу. Наглядова рада в межах своєї компетенцiї видає рiшення та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором). Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується Головою ради (а пiд час його вiдсутностi - заступником Голови ради). Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем ради або Членом ради, протягом 5 (п'яти) днiв вiд дати проведення вiдповiдних засiдань. Протоколи засiдань Наглядової Ради пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається у Голови ради. Засiдання Наглядової ради або розгляд окремих питань може фiксуватися технiчними засобами. Голова ради обирається Членами ради з їх числа Простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову ради. Члени ради обираються на посади в Наглядовi радi Членами ради Простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Члена ради, що займає певну посаду в Наглядовiй радi. Голова ради: -            органiзує та керує роботою Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової ради; -   головує на засiданнях Наглядової ради; -       вiдкриває засiдання Загальних зборiв та органiзовує обрання Секретаря зборiв; -        пiдписує вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) або цивiльно-правовi угоди iз Членами комiсiї (Ревiзором), Генеральним директором, укладенi, змiненi або припиненi вiдповiдно до пiдпункту 10.13.5 Статуту, а також протоколи, рiшення, розпорядження та iншi документи Наглядової ради; -   виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень; -      вирiшує iншi питання, делегованi Наглядовою радою. Секретар ради або Член ради, веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Про чергове засiдання Наглядової ради Члени ради повiдомляються персонально не пiзнiше як за 3 (три) робочих днi до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається Члену ради кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше нiж за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, будь-який Член ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Позачерговi засiдання Наглядової ради скликаються Головою ради (а пiд час його вiдсутностi - заступником Голови ради) з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу не менше як двох осiб, що входять до складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) чи Генерального директора. У вимозi щодо скликання позачергового засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. Позачергове засiдання Наглядової ради має бути скликане не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вимоги вiд особи, зазначеної у пунктi 10.39 Статуту, якщо у такiй вимозi не зазначено довшого строку. Про скликання позачергового засiдання Члени ради повiдомляються кур'єром, факсимiльним зв'язком або телефоном не пiзнiше як за 2 (два) робочих днi до дати засiдання. Кожен Член ради повинен виконувати свої обов'язки особисто. У разi очiкуваної або наявної тривалої вiдсутностi (бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв) або неможливостi виконувати свої посадовi обов'язки (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо) Головою ради або iншим Членом ради Наглядова рада може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради з числа фiзичних осiб, якi не є Генеральним директором або Членами комiсiї (Ревiзором) та можуть входити до складу Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту. Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або члена Ради на своєму засiданнi.  Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради, вказується у рiшеннi Наглядової ради, яким вiн був обраний, але в будь-якому разi не може перевищувати перiод часу мiж обранням тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради та проведенням найближчих за часом Загальних зборiв. Тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради користується всiма правами та несе всi обов'язки, вiдповiдно, Голови ради або Члена ради, що передбаченi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) та Правлiння, якi прийнятi в межах їх вiдповiдної компетенцiї, та чинним законодавством України. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Голови ради або Члена ради, вiдповiдний Голова ради або Член ради не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Голови ради або Члена ради повноважень та обов'язку дiяти. Наглядова рада може утворювати постiйнi та тимчасовi комiтети для вивчення i пiдготовки питань, що належать до її компетенцiї.  В Товариствi можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики Товариства. Очолюють комiтети Члени ради, обранi за пропозицiєю Акцiонера, який не контролює дiяльнiсть Товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою радою i є пiдпорядкованим та пiдзвiтним безпосередньо Члену ради-головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється положенням про Наглядову раду. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймається Простою бiльшiстю голосiв Членiв ради. Висновки комiтетiв розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рiшень. Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод були проведено десять засiдань наглядової ради, на яких розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: -            Про узгодження вiдпустки генерального директора ПрАТ "Укрриба" Глотової В.В. та призначення тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора. -         Про розгляд фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Укрриба" за 2019 рiк. -     Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2019 рiк. -         Про визначення дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба". - Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься  повiдомлення про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. -      Опрацювання та затвердження Проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. -            Обрання реєстрацiйної комiсiї,  тимчасової лiчильної комiсiї, голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. -            Розгляд та затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. -       Розгляд та затвердження проектiв рiшень до питань порядку денного Загальних зборiв. - Розгляд та затвердження тексту повiдомлення акцiонерам про проведення Загальних зборiв акцiонерного Товариства. -           Розгляд та затвердження Порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства, що вiдбудуться 03.04.2020р. -  Про  розгляд та затвердження кандидатiв для обрання членами Наглядової ради Товариства.  -        Розгляд та затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного по виборах членiв Наглядової ради Товариства, на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" 03.04.2020 року. -           Про затвердження Рiчного звiту ПрАТ "УКРРИБА" за 2019рiк. -      Про вибори генерального директора ПрАТ "УКРРИБА" та укладання з ним контракту. -           Про оренду автомобiля для ПрАТ "Укрриба". -        Про узгодження Перспективного  плану необхiдних робiт з охорони працi, пожежної безпеки  та екологiї у 2021 р. по ПрАТ "УКРРИБА". - Про пiдвищення тарифiв за наданi послуги орендарям. Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 03.04.2020 року, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та визнано роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).   Склад виконавчого органу.   Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства, є Генеральний Директор (одноосiбний виконавчий орган).  Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор Товариства - Глотова Вiкторiя Володимирiвна.  Змiни Генерального Директора Товариства за звiтнiй перiод не було. Функцiональнi обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийняттi ним рiшень. Генерального директора обирають наглядовою радою Товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган Товариства, Статутом та законодавством України. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Функцiонально Генеральний Директор Товариства  зобов'язаний: - забезпечити практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв у сферi iнвестування коштiв, розвитку Товариства, укладання конкретних договорiв та угод з пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; -            забезпечити передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникам Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче законодавчо встановленого мiнiмального рiвня; -         забезпечити правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документацiї, яку вимагають державнi органи, збори акцiонерiв. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень. Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор виконувала свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 03.04.2020 р., було затверджено Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2019 рiк. Роботу генерального директора  визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Склад Ревiзiйної комiсiї. Органом контролю Товариства є Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Ревiзiйна комiсiя Товариства обрана у складi iз 3 (трьох) осiб: -        Киричок Iнна Миколаївна -Голова Ревiзiйної комiсiї; -   Кавченко Надiя Андрiївна - Член Ревiзiйної комiсiї; -       Руднiцька Антонiна Миколаївна - Член Ревiзiйної комiсiї. Структура та функцiональнi обов'язки Ревiзiйної комiсiї, процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень. Ревiзiйна комiсiя обирається зборами для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.   Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -      пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -           факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Опис дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та доповiла про свої висновки на Рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 03.04.2020 року.  Збори затвердили звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк, та визнали роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. Зовнiшнiй аудитор. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства можуть пiдлягати перевiрцi незалежним аудитором. Висновок аудитора крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити iнформацiю щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, а також оцiнку повноти та достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi. У звiтному перiодi незалежною аудиторською компанiєю - Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України №0765 вiд 25.01.2018 р.) було виконано завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2019 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.  Аудиторською компанiєю була висловлена думка, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2019 рiк, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю або аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не проводилась. Система управлiння ризиками емiтента. Окрема система управлiння ризиками Товариства не створювалась.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Покрасс Борис Йосипович

-

22,5314

2

Рубiнштейн Володимир Iзраїлович

-

22,6413

3

Голубченко Анатолiй Костянтинович

-

22,5314

4

Коренблiт Роман Михайлович

-

22,5256

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

17 287

1 663

Акцiї не є голосуючими згiдно даних, наданих Нацiональним депозитарiєм  станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах.

01.01.1900

Опис

У Товариства вiдсутня iнформацiя щодо iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства.

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком не бiльш нiж на 3 (три)роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї  Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера направляється Товариству акцiонером простим поштовим листом. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо строк повноважень Наглядової ради закiнчується та рiчнi Загальнi збори Товариства не були проведенi не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року, або не було прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: -            за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; -           в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; -    в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; -  в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; -            у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради акцiонерного товариства.  Виконавчий орган Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства без обмеження кiлькостi обрань. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рiшення про змiну Генерального директора, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рiшення про призначення нового Генерального директора. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директора. Таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором (контрактом), що укладений з  Генеральним директором. У разi вiдсторонення Генерального директора вiд виконання своїх обов'язкiв, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з моменту ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.  Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Товариства.  Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 5 (п'ять) рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: -            член Наглядової ради; -           член виконавчого органу; -    корпоративний секретар; -        особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; -        члени iнших органiв Товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: -           прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; -      пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому пунктом 9.64 Статуту, та випадкiв затвердження пропозицiй, поданих Акцiонерами (Акцiонером), якi(ий) сукупно є власниками(ом) 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв Акцiй; -          визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -            прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiя та затвердження умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -    затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, на виконання ним обов'язкiв у Товариствi - у разi якщо цього вимагає така особа або чинне законодавство України, встановлення розмiру його винагороди; -        прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; -          затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якi регулюють питання дiяльностi Товариства та затвердження яких не належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; -       прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; -         вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; -           вирiшення питань, передбачених статтею 16 Статуту, в разi Злиття, Приєднання, Подiлу, Видiлу або Перетворення; -    вирiшення питання про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; -    надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм Акцiй особою (Особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до пункту 7.41 Статуту; -            прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв; -      прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -   затвердження ринкової вартостi майна та цiнних паперiв у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; -            визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або Викупу Акцiй; - обрання та припинення повноважень голови i членiв органiв Товариства, з урахуванням виключної компетенцiї Загальних зборiв; -       обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови зборiв та Секретаря зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; -          обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -     прийняття рiшення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що будуть його предметом, становитиме вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення такого Значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборiв. У разi вчинення зазначеного Значного правочину без попереднього рiшення Наглядової ради, такий правочин є недiйсним з моменту його вчинення (зокрема, у випадках, коли третя особа - контрагент Товариства знала чи за всiма обставинами не могла не знати про такi обмеження), за винятком того, що будь-який правочин, який є або був в подальшому схвалений Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким, що нiколи не був недiйсним; -    прийняття рiшення в порядку та строки, передбаченi чинним законодавством України, про вчинення або вiдмову вiд вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть iз боку Посадової особи; члена її сiм'ї - чоловiка (дружини), батькiв (усиновителiв), опiкуна (пiклувальника), брата, сестри, дiтей та їхнiх чоловiкiв (дружин); юридичної особи, в якiй частка, що належить Посадовiй особi, членам її сiм'ї, становить 25 (двадцять п'ять) i бiльше вiдсоткiв; Акцiонера, який одноосiбно або разом iз особами членами сiм'ї володiє 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками Акцiй, якщо зазначена(i) особа(и) вiдповiдає(ють) принаймнi однiй iз нижченаведених ознак: ?       є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; ?  отримує винагороду за вчинення такого правочину вiд Товариства (Посадових осiб) або вiд особи, яка є стороною правочину; ?            внаслiдок такого правочину придбаває майно; ?           бере участь у правочинi як представник або посередник (крiм представництва Товариства Посадовими особами); -       рекомендування Загальним зборам розмiру та способу виплати дивiдендiв; -    визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; -    обрання Генерального директора, прийняття рiшення про припинення його повноважень, прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора; -         прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора в разi неможливостi чи вiдмови Генерального директора прийняти рiшення та/або видати наказ, та/або наявної тривалої вiдсутностi (бiльше трьох робочих днiв) Генерального директора без попереднього повiдомлення про таку вiдсутнiсть Голови ради; -    прийняття рiшення про обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комiсiї або Члена комiсiї (Ревiзора) в разi неможливостi прийняття Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором) рiшення, зазначеного в пунктах 12.41 i 12.42 Статуту; -    прийняття рiшення про те, що попередня згода Наглядової ради необхiдна для прийняття Генеральним директором будь-якого рiшення, що прямо не зазначене у цiй статтi 10 Статуту, на розсуд Наглядової ради; в разi якщо Генеральний директор прийме таке рiшення без попередньої згоди Наглядової ради, це рiшення є недiйсним з моменту його прийняття Генеральним директором, за винятком того, що таке рiшення не є та нiколи не вважатиметься недiйсним, якщо воно схвалене або у подальшому було схвалене Наглядовою радою у будь-який час; -           прийняття рiшення про створення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради з числа Членiв ради та визначення перелiку питань, що належать до її компетенцiї та передаються для вивчення i пiдготовки вiдповiдному комiтету, затвердження положень про них; -       обрання за пропозицiєю Голови ради корпоративного секретаря Товариства, який є особою, що вiдповiдає за взаємодiю Товариства з Акцiонерами та/або iнвесторами, затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства; -       прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, паїв) у статутних капiталах (фондах) пiдприємств або продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству у статутних капiталах (фондах) iнших пiдприємств. -            визначення умов оплати працi Посадових осiб, за винятком Членiв ради; -     одержання вiд органiв Товариства, Посадових осiб та iнших Працiвникiв будь-якої iнформацiї та документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв та Посадових осiб, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; -     прийняття в межах своєї компетенцiї рiшень, обов'язкових для виконання Генеральним директором Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Посадовими особами та органами Товариства; -           забезпечення реалiзацiї та захисту прав Акцiонерiв; -  iншi повноваження, прямо зазначенi в Статутi або переданi Наглядовiй радi загальними зборами акцiонерiв.   Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Генерального Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Генерального директора належить: -  подання Наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення Значного правочину; -   розроблення проектiв рiшень Загальних зборiв; -      затвердження штатного розкладу та посадових окладiв Працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здiйснення iнвестицiй; -    затвердження поточних планiв i фiнансових звiтiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; - визначення умов оплати працi Працiвникiв та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за винятком Працiвникiв - Членiв ради або Членiв комiсiї (Ревiзора); -      затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -    пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Загальних зборiв; -       надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв; -            надання Наглядовiй радi (а у разi вiдсутностi Наглядової ради - кожному Акцiонеру персонально) iнформацiї стосовно правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня отримання вiдомостей про можливiсть вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; така iнформацiя повинна мiстити данi про: ?        предмет правочину; ?   вартiсть одиницi товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; ?          загальну суму правочину щодо придбання, вiдчуження або можливостi вiдчуження майна, виконання робiт, надання або отримання послуг; ?         особу, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi такого правочину; -            встановлення систем заохочення Працiвникiв; -           призначення на посаду керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; -    укладання Колективного договору; -     органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -    прийом та/або звiльнення Працiвникiв (крiм Працiвникiв - Членiв ради або Членiв комiсiї (Ревiзора)); -            ведення облiку кадрiв Товариства; -     накладення стягнень на Працiвникiв (крiм Працiвникiв - Членiв ради або Членiв комiсiї (Ревiзора), накладення стягнень на яких здiйснюється Наглядовою радою); -    визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за винятком Працiвникiв - Членiв ради або Членiв комiсiї (Ревiзора); - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено Статутом до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); -      затвердження результатiв розмiщення Акцiй та звiту про результати розмiщення Акцiй; -        надання на вимогу Наглядової ради звiтiв про свою дiяльнiсть; -   пiдготовка та надання на затвердження Загальними зборами планiв дiяльностi Товариства; -            надання Наглядовiй радi кандидатур на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; -    пiдготовка проектiв документiв щодо випуску та розмiщення цiнних паперiв Товариства; -       пiдготовка та надання для розгляду Загальним зборам проектiв змiн та доповнень до Статуту; -  прийняття рiшень щодо розпорядження всiм майном та коштами Товариства, у тому числi прийняття рiшень про отримання короткострокових та довгострокових кредитiв, надання та залучення поворотної фiнансової вiдсоткової та/або безвiдсоткової допомоги, в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України; -   органiзацiя випуску та розмiщення цiнних паперiв Товариства; -    органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; -            органiзацiя фiнансово-економiчної роботи та ведення розрахункових операцiй, здiйснення поточного контролю за рухом матерiально-грошових засобiв у Товариствi; -    органiзацiя та здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства; -            органiзацiя та здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх дiяльнiсть; -       участь у пiдготовцi проектiв статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства та положень про фiлiї та представництва Товариства; -     здiйснення органiзацiйного та матерiально-технiчного забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); -      пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу та використання прибутку Товариства, розмiру та форми виплати дивiдендiв та розмiрiв капiталiв (фондiв), що створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту; -         визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, а саме вiдомостей, пов'язаних iз виробництвом, технологiчною iнформацiєю, управлiнням, фiнансовою та iншою дiяльнiстю Товариства; при цьому до таких вiдомостей не можуть бути вiднесенi вiдомостi, що згiдно чинного законодавства України не можуть становити комерцiйної таємницi Товариства; -         здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради: -     без довiреностi представляти iнтереси Товариства в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном, та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; -     видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма Працiвниками; -        розпоряджатися коштами та майном Товариства; -            пiдписувати доручення, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; -      вiдкривати та/або закривати поточнi та iншi банкiвськi рахунки Товариства з правом першого пiдпису; -      призначати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора; -     затверджувати штатний розклад Товариства, приймати на роботу та звiльняти Працiвникiв, приймати рiшення про направлення Працiвникiв у вiдрядження, окрiм закордонних дiлових поїздок; -          забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; -          органiзовувати виконання поточних планiв господарської дiяльностi Товариства, зобов'язань Товариства перед державою та контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони працi, технiки безпеки та охорони навколишнього природного середовища; -            вирiшувати iншi питання, делегованi йому Загальними Зборами та/або Наглядовою радою.     Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя з метою виконання своїх функцiй має право на: -  перевiрку фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор; -          перевiрку дотримання Генеральним директором у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради; -       перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам товарiв, робiт та послуг, платежiв до державного бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, виконання iнших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором; -         перевiрку правильностi складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкових та статистичних органiв; -     перевiрку використання коштiв Резервного капiталу та iнших капiталiв (фондiв) Товариства, прибутку Товариства; -         перевiрку дотримання порядку оплати Акцiй, передбаченого Статутом та рiшеннями Загальних зборiв; -        перевiрку сплати встановленої пенi за несвоєчасну оплату Акцiй; - аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; -   аналiз вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку Товариства чинному законодавству України; -         скликання Загальних зборiв та внесення пропозицiй до порядку денного позачергових Загальних зборiв; -          перевiрку дотримання основних напрямiв дiяльностi Товариства та виконання його планiв; -           перевiрку виконання органами Товариства та Посадовими особами рiшень Генерального директора, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - перевiрку виконання Товариством зобов'язань перед державою, за господарськими та трудовими договорами; -       органiзацiю та виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо усунення недолiкiв та порушень, виявлених пiд час проведення Ревiзiйною комiсiєю попереднiх перевiрок; -       проведення службових розслiдувань та затвердження результатiв таких розслiдувань; -         iншi дiї з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора на розсуд Ревiзiйної комiсiї; -       здiйснення повноважень, делегованих Ревiзiйнiй комiсiї рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обгрунтованої впевненостi

щодо Звiту про корпоративне управлiння

Приватного акцiонерного товариства

"УКРРИБА"

за 2020 рiк. 

         

1. АДРЕСАТ

 

 Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2020 рiк  адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, управлiнському персоналу та акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" (далi - Товариство).

 

 2. ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

 

Повна назва товариства           Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА" 

Код за ЄДРПОУ           04689046

Мiсцезнаходження:      03151, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 66

Номер та дата державної реєстрацiї    № 1 073 120 0000 002194

Дата державної реєстрацiї: 09.10.1995 р.

Дата запису: 23.12.2004 р.

Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи          Солом'янська   районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

КВЕД   10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв (основний)

 

3. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ

 

 Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2020 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.

         Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2020 рiк та перевiрку iнформацiї, поданої у Звiтi про корпоративне управлiння товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння;

2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

9) повноваження посадових осiб емiтента.

        Нами перевiренi наступнi документи, якi наданi товариством за 2020 рiк:

        1. Статут.

        2. Протоколи засiдання Наглядової ради.

        3. Протокол загальних зборiв, якi вiдбулися у звiтному перiодi.

        4. Внутрiшнi положення, що стосуються корпоративного управлiння.

        5. Документи, що пiдтверджують обрання посадових осiб товариства.

        6. Акт Ревiзiйної комiсiї про ревiзiю фiнансово-господарської  дiяльностi.

7. Данi щодо реєстру акцiонерiв товариства.

8. Iншi  документи, що стосуються предмету перевiрки.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ

 

Критерiї, за якими перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у пiдтвердженнi достовiрностi iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi даних Статуту, Протоколiв, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння товариства.

         Звiт про корпоративне управлiння складається у складi рiчного Звiту керiвництва для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40- 1Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

 Управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.

 

6.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

          Нашою вiдповiдальнiстю є надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

        Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Протоколiв, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства.

         Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.

        Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi обмежується тiльки думкою щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.

        Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання думки.        

 

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

          Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на:

          - отримання розумiння товариства як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння;

          - дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

          - дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;

          - дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора або ревiзiйної комiсiї;

          - дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу:

          - наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства.

         В ходi виконання завдання аудитор отримав докази щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" в складi Звiту керiвництва за 2020 рiк.

 

8. ДУМКА ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

      На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2020 рiк що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

 

9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

 

Повна назва пiдприємства        Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ           31058616

Юридична адреса         03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi     включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 4712

Сертифiкат аудитора    Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 р.

                

              10. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

- дата та номер договору на виконання завдання          № 04-29 вiд 25 березня 2021 р.

- дата початку та дата закiнчення виконання завдання  12.04.2021 р. - 23.04.2021 р.

 

             

       Дата аудиторського звiту - 23 квiтня 2021 року      

 

                           

 

              Директор

ПП "IНФОРМАУДИТ"                                                      К.Ю. Прокопчук   

 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Покрасс Борис Йосипович

3 895

22,5314

3 895

0

Рубiнштейн Володимир Iзраїлович

3 914

22,6413

3 914

0

Голубченко Анатолiй Костянтинович

3 895

22,5314

3 895

0

Коренблiт Роман Михайлович

3 894

22,5256

3 894

0

Усього

15 598

90,2297

15 598

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста iменна

17 287

50,00

Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства визнаються особи, якi є власником однiєї або бiльше акцiй Товариства. Акцiонерами Товариства  можуть бути юридичнi та (або) фiзичнi особи. Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи право на: -  участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних    зборах особисто або через своїх представникiв) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; - участь у розподiлi прибутку Товариства та отримання його частини у виглядi дивiдендiв; -  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  -  переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй; -  обов'язковий викуп Товариством всiх або частини належних йому акцiй  у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом -  отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi. Кожна проста акцiя Товариства  надає  акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного  голосування. Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв, в порядку та строки, передбаченi  законодавством, крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не стосуються значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, якщо iнше не передбачено законом. Протягом 10 днiв з моменту надходження письмової вимоги акцiонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завiренi копiї документiв. За надання копiй документiв товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою.  Будь-який акцiонер, за умови повiдомлення виконавчого органу Товариства не пiзнiше нiж за два робочi днi, має право на ознайомлення з документами у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час.  Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства. Акцiонери зобов'язанi: -  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного Товариства;  -  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  -  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з                      майновою участю;  -  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi                                Статутом акцiонерного  Товариства;  -   не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю                        про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть також мати iншi права та нести обов'язки, визначенi чинним законодавством України.

немає

Примітки:

д/нXI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.10.2010

505/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi

UA4000097737

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

50

17 287

864 350

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:На внутрiшнiх ринках торгiвлю цiнними паперами емiтент не здiйснює. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках емiтент торгiвлю цiнними паперами не здiйснює. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Iнформацiї щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не має. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї не було. Спосiб розмiщення: бездокументарна форма.

 


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Семенюк Олег Юрiйович

59

0,341296

59

0

Усього

59

0,341296

59

0

 


 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 525

2 664

0

0

2 525

2 664

  будівлі та споруди

53

41

0

0

53

41

  машини та обладнання

1 874

1 975

0

0

1 874

1 975

  транспортні засоби

553

612

0

0

553

612

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

45

36

0

0

45

36

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 525

2 664

0

0

2 525

2 664

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 790 тис. грн., машини та обладнання 3638 тис.грн., транспортнi засоби 826 тис.грн., земельнi дiлянки 0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 0 тис.грн.,  iншi 513 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 94,48%, машини та обладнання 45,71%, транспортнi засоби 25,91%, земельнi дiлянки вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутнi, iншi 92,98% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3103 тис.грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

131

188

Статутний капітал (тис.грн)

864

864

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

864

864

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -733 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -733 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -676 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -676 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

281

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

4 142

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

4 423

X

X

Опис

д/н

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переробка та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

тис.грн.

12863

75

д/н

12863

75


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Постiйнi розподiльчi загальновиробничi затрати

9

2

Змiннi загальновиробничi витрати

27

3

Заробiтна плата

40

4

Сировина, матерiали, товари

24

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

без лiцензiї

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 363-04-00

Факс

(044) 363-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

31058616

Місцезнаходження

03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4712

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.10.2018

Міжміський код та телефон

(044) 223-93-20

Факс

(044) 223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

По Акцiонерному Товариству надавалися аудиторськi послуги, згiдно укладеного договору в поточному 2021 роцi. Зокрема, аудиторськi послуги з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

14282829

Місцезнаходження

04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРIЇВСЬКА, будинок 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294710

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

(062) 332-45-00 (062) 332-45-00

Факс

(062) 332-45-00 (062) 332-45-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку

Опис

Особа надає Товариству послуги з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

за ЄДРПОУ

04689046

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

за КВЕД

10.20

Середня кількість працівників: 56

Адреса, телефон: 03151 м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66, 044-249-02-86

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

    I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

0

    первісна вартість

1001

110

121

0

    накопичена амортизація

1002

( 110 )

( 121 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби

1010

2 525

2 664

0

    первісна вартість

1011

5 251

5 646

0

    знос

1012

( 2 726 )

( 2 982 )

( 0 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0