Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

09.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ,  пр-кт Повiтрофлотський, буд. 66

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04689046

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-249-02-86

6. Адреса електронної пошти: urotdel@ukrryba.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://ukrryba.com.ua

 

09.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

09.04.2021

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

-

0,0521

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 09.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язу із закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.

Посадова особа Киричок Iнна Миколаївна, яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0521%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 450,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 15.04.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

-

0

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 09.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язу із закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.

Посадова особа Кавченко Надiя Андрiївна, яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 15.04.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

-

0

Зміст інформації

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 09.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язу із закінченням терміну повноважень на який призначалась особа.

Посадова особа Руднiцька Антонiна Миколаївна, яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 15.04.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

-

0,0521

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  09.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням попереднього складу Ревізійної комісії.

Киричок Iнна Миколаївна обрано на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0521%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 450,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на п'ять років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПрАТ «УКРРИБА», Голова Ревiзiйної комісії  ПрАТ "УКРРИБА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9 акцій. 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

-

0

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  09.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням попереднього складу Ревізійної комісії..

Кавченко Надiя Андрiївна обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на п'ять років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу МГЗ ПрАТ "Укрриба", Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УКРРИБА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

-

0

Зміст інформації

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  09.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням попереднього складу Ревізійної комісії.

Руднiцька Антонiна Миколаївна  обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на п'ять років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст ПрАТ «УКРРИБА», Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УКРРИБА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.