08.04.2020р. вих.№ 1/32

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«УКРРИБА» (далі по тексту - Товариство) на підставі п.9.33 Статуту Товариства, Протоколу №13 річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2020р. доводить до Вашого відома підсумки голосування по прийнятим рішенням з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 03 квітня 2020 року о 13год.00хв. за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.66, кімн. 202 адмінбудинок.

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Киричок І.М., Малаховська Л.Л., Гапченко Н.О.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі комісії
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №1 тимчасової лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

2. Обрати головою зборів Глотову Вікторію Володимирівну, секретарем зборів Владовського Дмитра Олександровича.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №3 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №4 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

4. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
  1. Початок зборів о 13-00год.
  2. Доповідачам надати до 10хв.
  3. Виступаючим надати до 5хв.
  4. Перерву не робити.
  5. Закінчити Загальні збори о 14-00год.
  6. Об’єднати 8 і 9 питання порядку денного в одну доповідь.
  7. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями. По одинадцятому питанню порядку денного з виборів членів Наглядової ради Товариства, голосування проводити кумулятивним способом з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
  8. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №5 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

5. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу генерального директора визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №6 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

6. Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №7 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №8 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

8.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №9 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

9. Розподілити чистий прибуток у сумі 716189,70грн. таким чином:
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №10 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

10. Відкликати з займаних посад у Наглядовій Раді Товариства Голову та членів Наглядової ради, а саме: Панюту М.Ф., Владовського Д.О., Гапченко Н.О.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
За підсумками голосування рішення Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте більшістю голосів акціонерів. (Протокол №11 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)

11. Обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени: Голосували шляхом кумулятивного голосування бюлетенями:
Панюта М.Ф.: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
Владовський Д.О.: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
Гапченко Н.О.: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)


11.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11.4. Уповноважити генерального директора ПрАТ «УКРРИБА» Глотову В.В.підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.
Голосували: «За» - 15600 голосуючих акцій (що складає 90,24% голосів акціонерів)
«Проти» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
«Утримались» - 0 голосуючих акцій (що складає -- % голосів акціонерів)
Рішення прийнято 15600 голосами, що складає 100 відсотків, від кількості зареєстрованих голосуючих акцій на Загальних зборах, згідно бюлетенів. (Протокол №12 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» від 03.04.2020р.)