Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


21.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1/38
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       ГЛОТОВА ВIКТОРIЯ ВОЛОДИМИРIВНА
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03151, Київська обл., м.Київ, Повiтрофлотський проспект,66
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04689046
5. Міжміський код та телефон, факс
0442490286 0442490280
6. Адреса електронної пошти
urotdel@ukrryba.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку ukrryba.com.ua   21.04.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2020 обрано Генеральний директор Глотова Вiкторiя Володимирiвна 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "УКРРИБА" вiд 21.04.2020р. переобрано на ту саму посаду генерального директора ПрАТ "УКРРИБА" Глотову Вiкторiю Володимирiвну - з 23.04.2020р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмiр пакету акцiй в статутному капiталi - 0. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрана на три роки - до 22.04.2023р. включно. Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - генеральний директор ПрАТ "УКРРИБА".