Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


03.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1/30
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       ГЛОТОВА ВIКТОРIЯ ВОЛОДИМИРIВНА
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03151, Київська обл., Київ, Повiтрофлотський проспект,66
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04689046
5. Міжміський код та телефон, факс
0442490286 0442490280
6. Адреса електронної пошти
urotdel@ukrryba.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку ukrryba.com.ua   03.04.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.04.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Панюта Микола Федорович 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради Товариства Панюти Миколи Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента – 0.005784%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Панюта М.Ф. займав посаду Голови Наглядової ради з 24.04.2017р.
03.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової ради Товариства Владовського Дмитра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.005784 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Владовський Д.О. займав посаду члена Наглядової ради з 24.04.2017р.
03.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Гапченко Наталiя Олександрiвна 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової ради Товариства Гапченко Наталiї Олександрiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0.005784 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гапченко Н.О. займала посаду члена Наглядової ради з 24.04.2017р.
03.04.2020 обрано Член Наглядової ради Панюта Микола Федорович 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Панюту Миколу Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента – 0.005784%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3(три) роки. Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду головного iнженера ПрАТ "Укрриба".
03.04.2020 обрано Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Владовського Дмитра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента – 0.005784%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3(три)роки. Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду системного адмiнiстратора ПрАТ "Укрриба".
03.04.2020 обрано Член Наглядової ради Гапченко Наталiя Олександрiвна 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №13 вiд 03.04.2020р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Гапченко Наталiю Олександрiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента – 0.005784%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3(три)роки. Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду керуючого митним складом ПрАТ "Укрриба".
03.04.2020 обрано Голова Наглядової ради Панюта Микола Федорович 0.005784
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 вiд 03.04.2020р.) iз членiв Наглядової ради Товариства простою бiльшiстю голосiв, вiдповiдно до ст.54 ЗУ "Про акцiонернi товариства": обрано - Голову Наглядової ради Товариства – Панюту Миколу Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента – 0.005784%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду головного iнженера ПрАТ "Укрриба".