Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04689046

4. Місцезнаходження: 03151, Україна, Солом,янський р-н, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-249-02-86, д/н

6. Адреса електронної пошти: urotdel@ukrryba.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, №5

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ukrryba.com.ua

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

 

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах; - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.   - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi; - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;  - iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались; - iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на  загальних зборах емiтента не надається, тому що такi ообмеження вiдсутнi; - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось; - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось; - iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось; - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники цiнними паперами не володiюь; - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що таких обмежень не має; - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що таких обмежень не має; - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;; - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що таких рiшень не приймалось; - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi не проводилась; - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня; -  iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня; - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких подiй не вiдбувались;


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01 № 377086

3. Дата проведення державної реєстрації

            09.10.1995

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            864350

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            63

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            10.20 - Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            77.39 - Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

2) МФО банку

            320627

3) Поточний рахунок

            26002013005488

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

5) МФО банку

            334851

6) Поточний рахунок

            2600822773

 


XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 50 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 8 осiб.  Фонд оплати працi:  3100 тис. грн., збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 540 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдготовка проводиться безпосередньо на виробництвi силами спецiалiстiв пiдприємства. Також проводиться пiдвищення квалiфiкацiї нових та вже працюючих робiтникiв шляхом закрiплення робiтника з низькою квалiфiкацiєю  за бiльш досвiдченими спецiалiстами.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до об'єднаннь.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi  Товариства є перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв. Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м'ясо, масло тваринне,  а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв. ПрАТ " УКРРИБА  стабiльно працює на ринку України, його обсяги реалiзацiї послуг мають позитивну динамiку показникiв. Подальше збiльшення обсягу реалiзацiї послуг планується досягати збiльшенням площ, що надаються в оренду, залученням позикового банкiвського ресурсу, при сприятливiй кон'юнктурi ринку.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби використовуються бiльше 10 рокiв, умови користування основними засобами звичайнi. Первiсна вартiсть основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої-790т.грн., машини та обладнання-3303т.грн., Транспортнi засоби-431т.грн., iншi-459т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 52.78% Ступiнь використання основних засобiв: Обмежень в використаннi основних засобiв не має. Сума нарахованого зносу: 2630т.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень на використання майна емiтента не має.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси - пiдвищення цiн на енергоресурси, товарно-матерiальнi цiнностi, стрiмке пiдвищення вартостi комунальних послуг (опалення, електроенергiю, водопостачання, паливно-мастильнi матерiали), подорожчання кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомiсть. Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiально-технiчну базу, що потребує iнвестицiй (фiнансування), iз залученням яких є труднощi.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних та кредитних коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги 868 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить307  тис.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Маючи потужностi для зберiгання, переробки та реалiзацiї замороженої рибної та м'ясної продукцiї пiдприємство вiльно входить в ринок переробки продуктiв. Бар'єри входження в даний ринок високi. При високих бар'єрах входу i високому рiвнi концентрацiї домiнуючi на ринку пiдприємства можуть вiльно проводити власну цiнову полiтику, що має антиконкурентну спрямованiсть. Усе це впливає на рiвень рентабельностi пiдприємства.  Товариство планує збiльшити об'єми переробки продукцiї, збiльшити об'єм реалiзацiї. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному роцi Товариство не проводило самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якому працює, а також здiйснює монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв всеукраїнського та регiональних ринкiв.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв

голова зборiв, секретар

органи зборiв (голова, секретар) обираються тiльки на перiод проведення зборiв

виконавчий орган

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства, є Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган).

Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор Товариства - Глотова Вiкторiя Володимирiвна .

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради Панюта Микола Федорович Член Наглядової ради: Владовський Дмитро Олександрович Член Наглядової ради: Гапченко Наталiя Олександрiвна

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Панюта Микола Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1953

5) Освіта

            вища, Вiйськова академiя iм.Дзержинського, iнженер-електрик.

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", -, головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", головний iнженер. Посадова особа працює за сумiсництвом зам. Головного iнженера ПАТ "Холодокомбiнат №3"

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Киричок Iнна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            середньо-технiчна, Київський технiкум гот. господарства, юрист.

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Залiзничний райнарсуд м.Києва, -, секретар суд.засiдання.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: Залiзничний райнарсуд м.Києва, секретар суд.засiдання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кавченко Надiя Андрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1950

5) Освіта

            середня-технiчна, Київський будiвельний технiкум, технiк-будiвельник

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Укрриба", 04689046, начальник вiддiлу МГЗ

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод приймались на загальних зборах акцiонерiв 15.04.2016р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: ПрАТ "Укрриба", начальник вiддiлу МГЗ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Руднiцька Антонiна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1952

5) Освіта

            Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст

6) Стаж роботи (років)

            8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Київський завод автоматики iм.Петровського, -, економiст.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 Попереднi посади: Київський завод автоматики iм.Петровського, економiст Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Глотова Вiкторiя Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            Вища, Київський Унiверсмтет iм Т.Г.Шевченка, юрист.

6) Стаж роботи (років)

            34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Київський держунiверситет, -, бiблiотекар наукової бiблiотеки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 34 Попереднi посади: Київський Держунiверситет, бiблiотекар наукової бiблiотеки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Оцалюк Тетяна Олексiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            Вища, Хмельницький технологiчний iнститут, бухгалтер

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Гранiт ЛТД", -, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            20.01.2002, обрано не визначений

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Попереднi посади: ТОВ "Гранiт ЛТД", головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Владовський Дмитро Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк.

6) Стаж роботи (років)

            8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, -, технiк.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 Попереднi посади: НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, технiк Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гапченко Наталiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            вища, Київський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Iнтерфорум", -, провiдний спецiалiст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: провiдний спецiалiст ТОВ Iнтерфорум" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Наглядової ради

Панюта Микола Федорович

 

1

0,0058

1

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

 

9

0,0521

9

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

 

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

 

0

0

0

0

Генеральний директор

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

 

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Оцалюк Тетяна Олексiївна

 

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Владовський Дмитро Олександрович

 

1

0,0058

1

0

Член Наглядової ради

Гапченко Наталiя Олександрiвна

 

1

0,0058

1

0

Усього

12

0,0695

12

0

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного майна України

00032945

01133, Україна, - р-н, м.Київ,  вул.Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Маючи потужностi для зберiгання, переробки та реалiзацiї замороженої рибної та м'ясної продукцiї пiдприємство вiльно входить в ринок переробки продуктiв. Бар'єри входження в даний ринок високi. При високих бар'єрах входу i високому рiвнi концентрацiї домiнуючi на ринку пiдприємства можуть вiльно проводити власну цiнову полiтику, що має антиконкурентну спрямованiсть. Усе це впливає на рiвень рентабельностi пiдприємства.  Товариство планує збiльшити об'єми переробки продукцiї, збiльшити об'єм реалiзацiї. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне Акцiонерне Товариство "УКРРИБА" - це комерцiйне пiдприємство, створене на базi Київського рибокомбiнату - одного з найстарiших пiдприємств рибопереробної галузi України та мiста Києва, iсторiя якого починається з тридцятих рокiв минулого сторiччя. Головний принцип дiяльностi пiдприємства гнучка робота з кожним клiєнтом, в якому перш за все, ми бажаємо бачити нашого постiйного партнера. З цiєю метою ми застосовуємо як гнучку цiнову полiтику. Пiдприємство розташоване в Солом"янському районi мiста Києва, бiля аеропорту "Жуляни".  Зi зручними автомобiльними та власними залiзничними пiд"їзними шляхами. Площа територiї - 2,99 га. Українське торгове рибопереробне акцiонерне товариство "Укрриба" було засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв - членiв органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Київриба" (Протокол №1 вiд 12.09. 1995р.) у зв'язку з викупом державного майна цiлiсного майнового комплексу орендного пiдприємства "Київриба" вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу №168 вiд 30.06.1995р., який укладено мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м.Києву i органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємство "Київриба".        У зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 112.09.2008р. №514-VI, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Українського торгового рибопереробного акцiонерного товариства "Укрриба" вiд 19.04.2011р. змiнило своє найменування на Приватне акцiонерне товариство "Укрриба".

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного, iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного, iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або кредитного ризикiв не надається.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства,  "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальнi збори акцiонерiв", "Положення про Генерального директора" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю" Товариства.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальнi збори акцiонерiв", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Генерального директора" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю" Товариства.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

16.04.2018

Кворум зборів

90,24

Опис

На цих зборах розглядались питання порядку денного: 1.          Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв ПрА "УКРРИБА" (далi  Товариство)  та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.            Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.     Розгляд звiту генерального директора Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4.            Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за  результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5.            Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть  Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.            Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 7.            Розподiл прибутку i збиткiв Товариства  за 2017 рiк.  По кожному питанню порядку денного були прийнятi наступнi рiшення: 1. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Киричок I.М., Малаховська Л. Л.,  Гапченко Н.О.  2. Прийнято рiшення: Затвердити регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Прийнято рiшення: Затвердити звiт генерального директора про результати господарської дiяльностi           Товариства за 2017 рiк  та  заходи за  результатами його розгляду. 4. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради  акцiонерного Товариства за 2017 рiк та  заходи           за  результатами його розгляду. 5. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства  за  2017 рiк. 6.Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 7.Затвердити збиток у розмiрi  584тис.грн. Покриття збиткiв Товариства за звiтний перiод здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.  Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

позачерговi збори не проводились

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: збори проведенi

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: позачерговi збори не скликались та не проводились

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16.04.2018 р., в цiлому затверджено роботу  Наглядової ради Товариства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Панюта Микола Федорович

Голова Наглядової ради

 

X

Опис:

д/н

Владовський Дмитро Олександрович

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

д/н

Гапченко Наталiя Олександрiвна

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звiтний перiод було проведено 6 (шiсть) засiдань Наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: _        про скликання загальних зборiв акцiонерiв; _      про узгодження вiдпустки ген.директора; _     про оренду автомобiля для ПрАТ "Укрриба"; _    про узгодження Перспективного  плану необхiдних робiт з охорони працi, пожежної безпеки  та екологiї у 2019 р. по ПрАТ "УКРРИБА"; _           про пiдвищення тарифiв за наданi послуги орендарям; _            поточнi питання.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний Директор - Глотова Вiкторiя Володимирiвна.

Генеральний  Директор є органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства.

Опис

д/н

 

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складi iз трьох осiб: Голова Наглядової ради: Панюта Микола Федорович                              Член Наглядової ради:    Владовський Дмитро Олександрович                               Член Наглядової ради:    Гапченко Наталiя Олександрiвна                      Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.  Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод було проведено 6 (шiсть) засiдань Наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: _            про скликання загальних зборiв акцiонерiв; _      про узгодження вiдпустки ген.директора; _        про оренду автомобiля для ПрАТ <Укрриба>; _   про узгодження Перспективного  плану необхiдних робiт з охорони працi, пожежної безпеки  та екологiї у 2019 р. по ПрАТ <УКРРИБА>; _            про пiдвищення тарифiв за наданi послуги орендарям; _            поточнi питання.  Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. До складу Наглядової ради входять Голова, Секретар та iншi члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради не повинен становити менше, нiж 3 (три) особи. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює його заступник. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена, iнших осiб, визначених статутом Товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiдностi, але не менш одного разу на квартал.          Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш нiж половина її складу. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшення право вирiшального голосу належить головi Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. Засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рiшенням може фiксуватися технiчними засобами.  Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16.04.2018 р., в цiлому затверджено роботу  Наглядової ради Товариства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).  Iнформацiя про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та дiяльнiсть виконавчого органу.   Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiсть Товариства, є Генеральний Директор (одноосiбний виконавчий орган). Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор Товариства - Глотова Вiкторiя Володимирiвна . Змiни Генерального Директора Товариства за звiтнiй перiод не було. Генерального директора обирають наглядовою радою Товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган Товариства, Статутом та законодавством України. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Функцiонально Генеральний Директор Товариства  зобов'язаний: _ забезпечити практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв у сферi iнвестування коштiв, розвитку Товариства, укладання конкретних договорiв та угод з пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; _      забезпечити передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникам Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче законодавчо встановленого мiнiмального рiвня; _            забезпечити правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документацiї, яку вимагають державнi органи, збори акцiонерiв. Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор виконувала свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.   Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. Чистий прибуток Товариства у 2018 р. становив 473 тис. грн., що бiльше нiж в попереднiй перiод (збиток 584 тис. грн.).  Фiнансовi показники  дозволяють оцiнити роботу Генерального Директора у 2018 роцi як задовiльну. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16.04.2018 р., в цiлому затверджено роботу Генерального Директора Товариства. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки дiяльностi та компетенцiї Генерального Директора.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

д/н

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Покрасс Борис Йосипович

 

22,5314

2

Рубiнштейн Володимир Iзраїлович

 

22,6413

3

Голубченко Анатолiй Костянтинович

 

22,5314

4

Коренблiт Роман Михайлович

 

22,5256

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком не бiльш нiж на 3 роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї  Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера направляється Товариству акцiонером простим поштовим листом. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо строк повноважень Наглядової ради закiнчується та рiчнi Загальнi збори Товариства не були проведенi не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року, або не було прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _    за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; _  в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; _    в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; _      в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; _            у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради акцiонерного товариства.  Виконавчий орган Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства без обмеження кiлькостi обрань. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рiшення про змiну Генерального директора, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рiшення про призначення нового Генерального директора. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директора. Таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором (контрактом), що укладений з  Генеральним директором. У разi вiдсторонення Генерального директора вiд виконання своїх обов'язкiв, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з моменту ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.  Ревiзiйна комiсiя Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 5 рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: _           член Наглядової ради; _            член виконавчого органу; _            корпоративний секретар; _  особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; _            члени iнших органiв Товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: _    прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; _         пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому пунктом 9.64 Статуту, та випадкiв затвердження пропозицiй, поданих Акцiонерами (Акцiонером), якi(ий) сукупно є власниками(ом) 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв Акцiй; _       визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 9.39 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах; _  прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiя та затвердження умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _           затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, на виконання ним обов'язкiв у Товариствi - у разi якщо цього вимагає така особа або чинне законодавство України, встановлення розмiру його винагороди; _            прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; _            затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якi регулюють питання дiяльностi Товариства та затвердження яких не належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; _   прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; _          вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; _     вирiшення питань, передбачених статтею 16 Статуту, в разi Злиття, Приєднання, Подiлу, Видiлу або Перетворення; _           вирiшення питання про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; _          надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм Акцiй особою (Особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до пункту 7.41 Статуту; _            прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв; _            прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _     затвердження ринкової вартостi майна та цiнних паперiв у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; _            визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або Викупу Акцiй; _       обрання та припинення повноважень голови i членiв органiв Товариства, з урахуванням виключної компетенцiї Загальних зборiв; _   обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови зборiв та Секретаря зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; _     обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _       прийняття рiшення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що будуть його предметом, становитиме вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення такого Значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборiв. У разi вчинення зазначеного Значного правочину без попереднього рiшення Наглядової ради, такий правочин є недiйсним з моменту його вчинення (зокрема, у випадках, коли третя особа - контрагент Товариства знала чи за всiма обставинами не могла не знати про такi обмеження), за винятком того, що будь-який правочин, який є або був в подальшому схвалений Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким, що нiколи не був недiйсним; _     прийняття рiшення в порядку та строки, передбаченi чинним законодавством України, про вчинення або вiдмову вiд вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть iз боку Посадової особи; члена її сiм'ї - чоловiка (дружини), батькiв (усиновителiв), опiкуна (пiклувальника), брата, сестри, дiтей та їхнiх чоловiкiв (дружин); юридичної особи, в якiй частка, що належить Посадовiй особi, членам її сiм'ї, становить 25 (двадцять п'ять) i бiльше вiдсоткiв; Акцiонера, який одноосiбно або разом iз особами членами сiм'ї володiє 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками Акцiй, якщо зазначена(i) особа(и) вiдповiдає(ють) принаймнi однiй iз нижченаведених ознак: _     є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; _          отримує винагороду за вчинення такого правочину вiд Товариства (Посадових осiб) або вiд особи, яка є стороною правочину; _           внаслiдок такого правочину придбаває майно; _ бере участь у правочинi як представник або посередник (крiм представництва Товариства Посадовими особами); _            визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 14.5 Статуту; _       обрання Генерального директора, прийняття рiшення про припинення його повноважень, прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора; _         прийняття рiшення про створення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради з числа Членiв ради та визначення перелiку питань, що належать до її компетенцiї та передаються для вивчення i пiдготовки вiдповiдному комiтету, затвердження положень про них; _  обрання за пропозицiєю Голови ради корпоративного секретаря Товариства, який є особою, що вiдповiдає за взаємодiю Товариства з Акцiонерами та/або iнвесторами, затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства; _  прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, паїв) у статутних капiталах (фондах) пiдприємств або продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству у статутних капiталах (фондах) iнших пiдприємств.   Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Генерального Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. До повноважень Генерального директора (до виключної компетенцiї) вiдноситься: _                        подання Наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення Значного правочину; _              затвердження штатного розкладу та посадових окладiв Працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здiйснення iнвестицiй, за умови дотримання пiдпункту 10.13.30 Статуту; _                  затвердження поточних планiв i фiнансових звiтiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; _                  визначення умов оплати працi Працiвникiв та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за винятком Працiвникiв- Членiв ради або Членiв комiсiї; _         пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Загальних зборiв; _             надання Наглядовiй радi (а у разi вiдсутностi Наглядової ради - кожному Акцiонеру персонально) iнформацiї стосовно правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, вiдповiдно до пiдпункту 10.13.24 Статуту, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня отримання вiдомостей про можливiсть вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; така iнформацiя повинна мiстити данi про: -     предмет правочину; -           вартiсть одиницi товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; -       загальну суму правочину щодо придбання, вiдчуження або можливостi вiдчуження майна, виконання робiт, надання або отримання послуг; -   особу, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi такого правочину; _                       призначення на посаду керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; _          укладання Колективного договору; _        визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за винятком Працiвникiв - Членiв ради або Членiв комiсiї; _     пiдготовка та надання для розгляду Загальним зборам проектiв змiн та доповнень до Статуту; _      визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, а саме вiдомостей, пов'язаних iз виробництвом, технологiчною iнформацiєю, управлiнням, фiнансовою та iншою дiяльнiстю Товариства; при цьому до таких вiдомостей не можуть бути вiднесенi вiдомостi, що згiдно чинного законодавства України не можуть становити комерцiйної таємницi Товариства; _ здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради.  Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.   Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя з метою виконання своїх функцiй має право на: _     перевiрку фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор; _    перевiрку дотримання Генеральним директором у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради; _           перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам товарiв, робiт та послуг, платежiв до державного бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, виконання iнших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором; _          перевiрку правильностi складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкових та статистичних органiв; _           перевiрку використання коштiв Резервного капiталу та iнших капiталiв (фондiв) Товариства, прибутку Товариства; _          перевiрку дотримання порядку оплати Акцiй, передбаченого Статутом та рiшеннями Загальних зборiв; _     перевiрку сплати встановленої пенi за несвоєчасну оплату Акцiй; _          аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; _            аналiз вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку Товариства чинному законодавству України; _    скликання Загальних зборiв та внесення пропозицiй до порядку денного позачергових Загальних зборiв; _   перевiрку дотримання основних напрямiв дiяльностi Товариства та виконання його планiв; _    перевiрку виконання органами Товариства та Посадовими особами рiшень Генерального директора, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; _            перевiрку виконання Товариством зобов'язань перед державою, за господарськими та трудовими договорами; _            органiзацiю та виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо усунення недолiкiв та порушень, виявлених пiд час проведення Ревiзiйною комiсiєю попереднiх перевiрок; _       проведення службових розслiдувань та затвердження результатiв таких розслiдувань; _   iншi дiї з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора на розсуд Ревiзiйної комiсiї; _          здiйснення повноважень, делегован Ревiзiйнiй комiсiї рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ про надання впевненостi  щодо звiту керiвництва    Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" код за ЄДРПОУ 04689046 станом на 31.12.2018р.          Наданий незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 2019р.               ЗВIТ про надання впевненостi  щодо звiту керiвництва  Приватного акцiонерного товариства  "УКРРИБА"  станом на  31.12.2018 року   Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  Керiвництву                                                     Приватного акцiонерного товариства  "УКРРИБА"   м. Київ                                                                                                  "19" квiтня  2019 р.  Ми звертаємо увагу, що Звiт керiвництва Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" був складений з метою дотримання вимог, встановлених  регуляторним органом - Нацiональною Комiсiєю цiнних паперiв та фондового ринку України, а саме: Закону України № 3480-IУ вiд 23.02.2006р. "Про цiннi папери та фондовий ринок", ст.40 1.   IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ Ми здiйснили виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА" за 2018 рiк (далi - звiтнi данi), у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.  Метою завдання було надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних Товариства.  Основнi вiдомостi про Товариство Назва: Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА" Скорочена назва         ПрАТ "УКРРИБА" Органiзацiйно-правова форма:          Акцiонерне товариство Форма власностi           Приватна Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ           04689046 Дата державної реєстрацiї 09.10.1995р., 23.12.2004р. Номер державної реєстрацiї   1 073 120 0000 002194 Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю        Солом'янська районна державна адмiнiстрацiя м.Києва Дата внесення змiн до установчих документiв 01.08.2017р. Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження:            03151, м.Київ, Солом'янський район, Повiтрофлотський проспект, 66 Основний вид дiяльностi             10.20. Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв; 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 52.10.Складське господарство. Телефон       +38 044 249 0286  Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА" є правонаступником Українського торгового рибопереробного акцiонерного товариства "УКРРИБА" щодо всього його майна, прав та обов'язкiв. Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА" зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв.              Приватне акцiонерне товариство "УКРРИБА" (надалi - Товариство) є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та  iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити.  Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства є перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв. Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м'ясо, масло тваринне,  а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв. Данi Товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче в таблицi 1: Таблиця 1 Назва рахунку    Номер рахунку          Назва установи банку, МФО поточний       26001500103686        АТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614 поточний         26002013005488            АТ "СБЕРБАНК", МФО320627 поточний 2600822773    АТ "ПУМБ", МФО 334851 Статутний капiтал Товариства на 31.12.2018р. становить 864350,00 (вiсiмсот шiстдесят чотири тисячi триста п'ятдесят грн. 00 коп), подiлений на 17287 (сiмнадцять тисяч двiстi вiсiмдесят сiм) простi iменнi акцiї, номiнальною вартiстю 50 гривень (п'ятдесят гривень) кожна, якi розподiленi мiж акцiонерами Товариства вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента (таблиця 2): Таблиця 2 Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи**  Кiлькiсть акцiй (штук) % вiд загальної кiлькостi акцiй                     Покрасс Борис Йосипович 3895    22.5314 Рубiнштейн Володимир Iзраїлович         3914    22.6413 Голубченко Анатолiй Костянтинович     3895    22.5314 Коренблiт Роман Михайлович        3894    22.5256   Данi про депозитарiй та депозитарну установу  Приватного акцiонерного товариства "УКРРИБА": Таблиця 3 Найменування           Код за ЄДРПОУ        Код  МДО   Мiсцезнаходження,  тел., факс        Вид дiяльностi,  код КВЕД (основний)  1  2          3          4          5 ДЕПОЗИТАРIЙ -  Публiчне акцiонерне товариство  "Нацiональний  депозитарiй  України"           30370711            100024            вул. Нижнiй Вал,  буд. 17/8, м. Київ, 04071, Україна,  тел. 80445910404,  факс 80444825207/08         Забезпечення формування i функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв,  63.11 Оброблення даних,  розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"   14282829        300517            04070, м.Київ, ву.Андрiївська,4 (044)231-71-80, ф.(044)231-71-88        Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва    Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.  Порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зi змiнами та доповненнями), Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства були: _        Ген.директор - Глотова Вiкторiя Володимирiвна обрана Наглядовою радою ПрАТ "УКРРИБА"    з 23.04.2017р. по 22.04.2020р. Протокол ради № 5 вiд 07.04.2017р. _            Головний бухгалтер Товариства - Оцалюк Т.О. призначена на посаду з 02.09.2002р.  по теперiшнiй час . Наказ №63-к вiд 30.08.2002р.  Звiтнi данi складаються вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IУ (далi - Закон 3480-IУ). Предметом перевiрки були звiтнi данi ПрАТ "УКРРИБА" за 2018 рiк.  Вiдповiдно до Закону 3480-IУ рiчнi звiтнi данi складаються зi звiту керiвництва та мають такi напрямки: - вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента; - iнформацiю про розвиток емiтента; - iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового сану i доходiв або витрат емiтента; - звiт про корпоративне управлiння, який розкриває: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги; - якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, вiн обгрунтовує причини таких дiй; - персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень; - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента.  Визначення критерiїв Критерiї, за допомогою яких було оцiнено звiтнi данi, мiстяться у Законi 3480-IУ та полягають у пiдтвердженнi достовiрностi звiтних даних, а саме того, чи складенi вони на пiдставi даних не фiнансової iнформацiї за вiдповiдний перiод i мiстять показники дiяльностi, що не суперечать один одному та є порiвняними. Також застосовувалися: - Закон України "Про акцiонернi товариства" № 514-УI вiд 17.09.2008р. (зi змiнами); - Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" вiд 23.03.2017р. №1983-УIII (iз змiнами); - Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв"  №2210 вiд 16.11.2017р. (зi змiнами).  Опис властивих обмежень завдання Звертаємо увагу на те, що достовiрнiсть та повнота рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк в обсязi, визначеному Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" не пiдтверджена окремо аудиторським звiтом  згiдно норми Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" щодо удосконалення деяких положень" (№2164-УIII вiд 05.10.2017), яка ступила в дiю з 01 сiчня 2019р. та Листа Мiнфiну вiд  07.12.2018р. № 35210-06-5/32299.   Обмеження щодо розповсюдження Оскiльки цей Звiт складений виключно для надання потенцiйним iнвесторам i суспiльству на результат дiяльностi, якi не можуть бути отриманi з фiнансової звiтностi, у тому числi й соцiально-екологiчнi, його прогрес i перспективи на майбутнє, iснуючi ризики та невизначеностi дiяльностi Товариства, в результатi чого вiн не може використовуватися для iнших цiлей i не може бути розповсюдженим мiж iншими сторонами, нiж ПрАТ "УКРРИБА".   Визначення вiдповiдальної сторони Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання звiтних даних, вiдповiдно до чинного законодавства України, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IУ та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання звiтних даних, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Ця вiдповiдальнiсть охоплює розробку, впровадження та пiдтримання внутрiшнього контролю, який стосується пiдготовки  рiчних звiтних даних Товариства, якi не мiститимуть  суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.    Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки для пiдтвердження достовiрностi звiтних даних на основi результатiв виконаного нами завдання. Ми виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт не вимагав вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, проте нами були дотриманi вiдповiднi етичнi вимоги та вимоги щодо незалежностi. Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо того, чи складенi звiтнi данi на пiдставi даних не фiнансової iнформацiї за вiдповiдний перiод i мiстять показники дiяльностi, що не суперечать один одному та є порiвняними. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, якi передбачали перевiрку, перерахунок, пiдтвердження, аналiтичнi процедури та запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки iз застереженням.  Пiдстава для висловлення думки  На нашу думку ПрАТ "УКРРИБА" дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог законодавства. Думка  На нашу думку, звiтнi данi ПрАТ "УКРРИБА" за 2018 рiк складенi на пiдставi даних не фiнансової iнформацiї ПрАТ "УКРРИБА" за вiдповiдний перiод i мiстять показники дiяльностi, що не суперечать один одному та є порiвняними, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Закону 3480-IУ. На нашу думку, рiчнi звiтнi данi ПрАТ "УКРРИБА" у всiх суттєвих аспектах складенi управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IУ (зi змiнами).  На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нам не стало вiдомо про необхiднiсть будь-яких суттєвих коригувань оцiнки ключових показникiв дiяльностi Товариства для приведення їх у вiдповiднiсть до критерiїв Закону 3480-IУ.  IНШI ЕЛЕМЕНТИ Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв            "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Код ЄДРПОУ            23504528 Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995р. Мiсцезнаходження      04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. Фактичне мiсце розташування            04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталiнграда, буд.10А, корпус  2, кв.43. Юридична особа дiє на пiдставi:          _          Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; _            Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; _        Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; _     Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,              № 0714, видане рiшенням Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.;  _     Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацiональною комiсiєю, що  здiйснює державне регулювання  у сферi ринкiв фiнансових послуг, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0062, строк дiї Свiдоцтва з 05 вересня 2013 р. по 28 сiчня 2021 року. Телефон та електронна адреса         (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi      01 квiтня 2019 року Дата початку проведення перевiрки            01 квiтня 2019 року Дата закiнчення проведення перевiрки       19 квiтня 2019 року Дата i номер Договору про надання послуг з надання впевненостi     Договору №01-1/04/19 вiд  01 квiтня 2019 року. Повне iм'я ключового партнеру iз завдання надання впевненостi         -  Щеглюк Свiтлана Юрiївна сертифiкат №007145, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013 року.  Додатки   _     пiдтверджений Аудитором звiт керiвництва ПрАТ "УКРРИБА" станом на 31 грудня 2018 року.  Ключовий партнер                       ____________________С.Ю.Щеглюк           (Сертифiкат аудитора №007145 вiд 26.12.2013р.            Рiшенням АПУ №171/3 вiд 26 грудня 2013 р.)  Директор аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторська фiрма  "Мiла -аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська           (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,              Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)              Дата видачi незалежного звiту: 19 квiтня  2019р.

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Покрасс Борис Йосипович

3 895

22,5314

3 895

0

Рубiнштейн Володимир Iзраїлович

3 914

22,6413

3 914

0

Голубченко Анатолiй Костянтинович

3 895

22,5314

3 895

0

Коренблiт Роман Михайлович

3 894

22,5256

3 894

0

Усього

15 598

90,2297

15 598

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста iменна

17 287

50,00

Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства визнаються особи, якi є власником однiєї або бiльше акцiй Товариства. Акцiонерами Товариства  можуть бути юридичнi та (або) фiзичнi особи. Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи право на: -  участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних    зборах особисто або через своїх представникiв) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; - участь у розподiлi прибутку Товариства та отримання його частини у виглядi дивiдендiв; -  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  -  переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй; -  обов'язковий викуп Товариством всiх або частини належних йому акцiй  у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом -  отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi. Кожна проста акцiя Товариства  надає  акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного  голосування. Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв, в порядку та строки, передбаченi  законодавством, крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не стосуються значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, якщо iнше не передбачено законом. Протягом 10 днiв з моменту надходження письмової вимоги акцiонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завiренi копiї документiв. За надання копiй документiв товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою.  Будь-який акцiонер, за умови повiдомлення виконавчого органу Товариства не пiзнiше нiж за два робочi днi, має право на ознайомлення з документами у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час.  Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства. Акцiонери зобов'язанi: -  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного Товариства;  -  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  -  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з      майновою участю;  -  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi                                     Статутом акцiонерного  Товариства;  -   не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю                              про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть також мати iншi права та нести обов'язки, визначенi чинним законодавством України.

немає

Примітки:

д/н


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.10.2010

505/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi

UA4000097737

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

50

17 287

864 350

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:На внутрiшнiх ринках торгiвлю цiнними паперами емiтент не здiйснює. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках емiтент торгiвлю цiнними паперами не здiйснює. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Iнформацiї щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не має. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї не було. Спосiб розмiщення: бездокументарна форма.

 


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Семенюк Олег Юрiйович

59

0,341296

59

0

Усього

59

0,341296

59

0

 


 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 353

2 142

0

0

2 353

2 142

  будівлі та споруди

77

65

0

0

77

65

  машини та обладнання

2 212

2 022

0

0

2 212

2 022

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

64

55

0

0

64

55

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 353

2 142

0

0

2 353

2 142

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 790 тис. грн., машини та обладнання 3303 тис.грн., транспортнi засоби 387 тис.грн., земельнi дiлянки 0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 0 тис.грн.,  iншi 484 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 91,77%, машини та обладнання 38,78%, транспортнi засоби 100,00%, земельнi дiлянки вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутнi, iншi 88,64% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 2822 тис.грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-528

-1 001

Статутний капітал (тис.грн)

864

864

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

864

864

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -1392 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -1392 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -1865 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -1865 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

252

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

4 020

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

4 272

X

X

Опис

д/н

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переробка та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

д/н

10793

75

д/н

10793

75


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Постiйнi розподiльчi загальновиробничi затрати

9

2

Змiннi загальновиробничi витрати

27

3

Заробiтна плата

40

4

Сировина, матерiали, товари

24

 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

без лiцензiї

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23504528

Місцезнаходження

04210, Україна, - р-н, м.Київ, Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1037

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

(044) 537-76-53

Факс

(044) 537-76-53

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Надає всi аудиторськi послуги з перевiрки та пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi на рiзних етапах її складання

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

за ЄДРПОУ

04689046

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

за КВЕД

10.20

Середня кількість працівників: 62

Адреса, телефон: 03151 м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66, 04689046

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

2 353

2 142

    первісна вартість

1011

4 983

4 964

    знос

1012

( 2 630 )

( 2 822 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2 353

2 142

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

51

216

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 163

868

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

104

371

    з бюджетом

1135

108

109

    у тому числі з податку на прибуток

1136

108

108

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15

22

Готівка

1166

1

1

Рахунки в банках

1167

14

21

Витрати майбутніх періодів

1170

3

7

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

23

9

Усього за розділом II

1195

1 467

1 602

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

3 820

3 744

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4