Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.03.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04689046

4. Місцезнаходження

Київська, Солом,янський, 03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ,БУДИНОК 66

5. Міжміський код, телефон та факс

044, 2490286 2490280

6. Електронна поштова адреса

urotdel@ukrryba.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 74

 

18.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ukrryba.com.ua

в мережі Інтернет

18.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
1.Iнформацiя про рейтингове агенство: пiдприємство-емiтент не надавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. 2.Товариство не входить до будь яких об,єднань. 3протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було. 4.Iнформацiя про процентнi облiгацiї: емiтент процентнi облiгацiї не випускав. 5.Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав. 6.Iнформацiя про цiльовi облiгацiї: емiтент цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускав. 7.Товариство кредитiв не брало по цiй причинi ця форма не заповнена, не випускались облiгацiї та iншi цiннi папери, не випускались борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи; не випускались iпотечнi облiгацiї, вiдсутнє iпотечне покриття, не випускались iпотечнi сертифiкати, вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; не створювався ФОН, не випускалися сертифiкати ФОН; вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; вiдсутнiй Звiт про стан об'єкта нерухомостi (не випускались цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). -Товариство не веде дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Не заповненi поля в окремих формах в зв,язку з тим, що Товариство такими послугами не користувалось.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 377086

3. Дата проведення державної реєстрації

09.10.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

864350

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

65

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.39 [2010]Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

2) МФО банку

320627

3) поточний рахунок

26002013005488

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

5) МФО банку

300614

6) поточний рахунок

26001500103686

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Митна брокерська дiяльнiсть

Серiя АЕ № 523224

11.09.2014

Державна фiскальна служба України

Необмежена

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): тармiн дiї лiцензiї планується продовжувати.(Дiя лiцензiї не обмежена).

 

Дозвiл на дiю Митного складу

№ М/0126/V/00

11.09.2012

Київська регiональна митниця Мiндоходiв

Необмежена

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Планується продовжити термiн дiї дозволу.(Дiя дозволу не обмежена ).

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панюта Микола Федорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища, Вiйськова академiя iм.Дзержинського, iнженер-електрик.

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик", головний iнженер. Посадова особа працює за сумiсництвом зам. Головного iнженера ПАТ "Холодокомбiнат №3"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Киричок Iнна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

середньо-технiчна, Київський технiкум гот. господарства, юрист.

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Залiзничний райнарсуд м.Києва, секретар суд.засiдання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: Залiзничний райнарсуд м.Києва, секретар суд.засiдання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кавченко Надiя Андрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

середня-технiчна, Київський будiвельний технiкум, технiк-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Укрриба", начальник вiддiлу МГЗ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод приймались на загальних зборах акцiонерiв 15.04.2016р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 Попереднi посади: ПрАТ "Укрриба", начальник вiддiлу МГЗ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руднiцька Антонiна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Київський завод автоматики iм.Петровського, економiст.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 Попереднi посади: Київський завод автоматики iм.Петровського, економiст Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Київський Унiверсмтет iм Т.Г.Шевченка, юрист.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Київський держунiверситет, бiблiотекар наукової бiблiотеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 33 Попереднi посади: Київський Держунiверситет, бiблiотекар наукової бiблiотеки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оцалюк Тетяна Олексiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Хмельницький технологiчний iнститут, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Гранiт ЛТД", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.01.2002 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: ТОВ "Гранiт ЛТД", головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Владовський Дмитро Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк.

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, технiк.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 Попереднi посади: НП кардiологiї iм ак. М.Д.Стражеско, технiк Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гапченко Наталiя Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Київський полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Iнтерфорум", провiдний спецiалiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3

9) Опис

Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: провiдний спецiалiст ТОВ Iнтерфорум" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Владовський Дмитро Олександрович

1

0.0058

1

0

0

0

Голова Наглядової ради

Панюта Микола Федорович

1

0.0058

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Киричок Iнна Миколаївна

9

0.0521

9

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кавченко Надiя Андрiївна

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Руднiцька Антонiна Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Оцалюк Тетяна Олексiївна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Гапченко Наталiя Олександрiвна

1

0.0058

1

0

0

0

Усього

12

0.0695

12

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

90.24

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв ПрАТ "УКРРИБА" (далi "Товариство") та надання їй повноважень щодо засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування цих Загальних зборiв , затвердження регламенту загальних зборiв Товариства, визначення способу голосування з питань порядку денного. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування на всiх наступних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3.Розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2016р. Та перспективи розвитку Товариства. 4.Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016р. 5.Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016р. 8.Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Таких осiб не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Такої особи не було. Результати розгляду питань порядку денного: Усi проголосували "ЗА". Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Збори вiдбулися.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

01.08.2017

Кворум зборів**

99.85

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв ПрАТ "УКРРИБА" (далi Товариство) та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення ( регламенту) позачергових Загальних зборiв Товариства. 3.Визначення способу голосування з питань порядку денного. 4.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення осiб, вiдповiдальних за пiдписання Статуту та здiйснення дiй Щодо його реєстрацiї. 5. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї. 6.Припинення рiшень про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством з 21.12.2016 року до 01.08.2017 року. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Таких не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Голова Наглядової Ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Усi проголосували за. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Збори вiдбулися.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.10.2010

505/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi

UA4000097737

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

50

17287

864350

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:На внутрiшнiх ринках торгiвлю цiнними паперами емiтент не здiйснює. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках емiтент торгiвлю цiнними паперами не здiйснює. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Iнформацiї щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не має. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї не було. Спосiб розмiщення: бездокументарна форма.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4151

2353

0

0

4151

2353

будівлі та споруди

4007

77

0

0

4007

77

машини та обладнання

62

2212

0

0

62

2212

транспортні засоби

9

0

0

0

9

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

73

64

0

0

73

64

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4151

2353

0

0

4151

2353

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби використовуються бiльше 10 рокiв, умови користування основними засобами звичайнi. Первiсна вартiсть основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої-790т.грн., машини та обладнання-3303т.грн., Транспортнi засоби-431т.грн., iншi-459т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 52.78% Ступiнь використання основних засобiв: Обмежень в використаннi основних засобiв не має. Сума нарахованого зносу: 2630т.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень на використання майна емiтента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-1001

-417

Статутний капітал (тис. грн.)

864

864

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

864

864

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -1865 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -1865 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -1281 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -1281 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

241

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

4580

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

4821

X

X

Опис:

Товариство кредитiв в банку не брало.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переробка та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

д\н

5057

47

д\н

5057

47

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Постiйнi розподiльчi загальновиробничi затрати

9

2

Змiннi загальновиробничi витрати

27

3

Заробiтна плата

40

4

Сировина, матерiали, товари

24

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО"АУДИТОРСЬКА ФIРМА АСЕМ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

40268325

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03087,м.Київ,вул.Iскрiвська , буд.20, кв.1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4660 28.03.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0 0 0 0

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0
01.01.1999

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д\н

Номер та дата договору на проведення аудиту

04-7/6-12
05.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

05.01.2018
14.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

14.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

7500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Внесення змiн до Статуту Товариства, схвалення значних правочинiв за участю Товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення позачерговими Загальними зборами Товариства.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д\н

Інше (зазначити)

д\н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д\н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д\н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д\н

 

д\н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д\н

Інші (запишіть)

д\н

 

д\н

д\н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д\н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д\н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д\н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?