Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Код за ЄДРПОУ

04689046

3. Місцезнаходження

03151, м.Київ, Повiтрофлотський проспект,66

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)249-02-86 (044)249-02-80

5. Електронна поштова адреса

urotdel@ukrryba.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ukrryba.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 01.08.2017 р. було прийнято рiшення, оформлене протоколом позачергових Загальних зборiв №1 вiд 01.08.2017р. схвалити значнi правочини, якi вчиненi Товариством та пiдписанi Генеральним директором Товариства до дати цих Зборiв, а саме:
- Схвалити договiр купiвлi продажу нерухомого майна мiж ПрАТ «Укрриба» та ТОВ «Компанiя Iнтерфорум» вiд 18.07.2017р. Рiшення про укладення Договору було прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Укрриба» «17» травня 2017 р, протокол № 2. Предмет договору – купiвля-продаж нерухомого майна, що складається з нежилої будiвлi та нежилих примiщень , загальною площею 7213,1 м², розташованих за адресою: м. Київ, Солом'янський район, пр. Повiтрофлотський, 66. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 1200,0 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7021,0 тис грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) - 17,09%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15624, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 15600, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: «за» - 15600; «проти» - немає.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Глотова Вiкторiя Володимирiвна

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

02.08.2017

(дата)