Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

2. Код за ЄДРПОУ

04689046

3. Місцезнаходження

03151, м.Київ, Повiтрофлотський проспект 66

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)249-02-86, (044)249-02-80

5. Електронна поштова адреса

urotdel@ukrryba.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ukrryba.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну  складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

      За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 від 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради Товариства Айзенберга Леоніда Григоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                    Айзенберг Л.Г. займав посаду Голови Наглядової ради з 08.04.2014р.

       За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 вiд 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової ради Товариства Панюти Миколи Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0.005784%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Панюта М.Ф. займав посаду члена Наглядової ради з 08.04.2014р.

       За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 вiд 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи - члена Наглядової ради Товариства Владовського Дмитра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента -   0.005784 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Владовський Д.О. займав посаду члена Наглядової ради з 08.04.2014р.

       За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 вiд 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Панюту Миколу Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0.005784%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3(три) роки. Посадова особа останні 5 років займала посаду  головного інженера ПрАТ "Укрриба".

      За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 вiд 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Владовського Дмитра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0.005784%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3(три)роки. Посадова особа останні 5 років займала посаду системного адміністратора ПрАТ "Укрриба".

   

       За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрриба" (протокол №9 від 24.04.2017р.) в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись наступні зміни: у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства: обрано - члена Наглядової ради Товариства Гапченко Наталію Олександрівну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0.005784%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 3(роки) років. Посадова особа останні 5 років займала посаду  керуючого митним складом ПрАТ "Укрриба".

       За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 24.04.2017р.) iз членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів, відповідно до ст.54 ЗУ "Про акцiонернi товариства": обрано - Голову Наглядової ради Товариства – Панюту Миколу Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капiталi емітента – 0.005784%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа останні 5 років займала посаду  головного інженера ПрАТ "Укрриба".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

         Генеральний директор

 

(підпис)

 

Глотова Вiкторiя Володимирівна

М.П.

24.04.2017

(дата)