Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Код за ЄДРПОУ 04689046
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Повiтрофлотський проспект,66
4. Міжміський код, телефон та факс 0442490286 0442490280
5. Електронна поштова адреса urotdel@ukrryba.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "УКРРИБА" вiд 07.04.2017р. переобрано на ту саму посаду генерального директора ПрАТ "УКРРИБА" Глотову Вiкторiю Володимирiвну - з 23.04.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмiр пакету акцiй в статутному капiталi - 0. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрана на три роки - до 22.04.2020р. Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв - генеральний директор ПрАТ "УКРРИБА".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2017
(дата)