ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» (код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» відбудуться 24 квітня 2017 року о 13год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, буд.66 (адміністративний будинок, кімн.202).
   Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 24 квітня 2017р. о 12-00год., закінчення о 12-50год.
   Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.
   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2017р


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» (далі «Товариство») та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Товариства, визначення способу голосування з питань порядку денного.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
  3. Розгляд та затвердження звіту генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку Товариства.
  4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
  5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
  8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства.
  9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
   З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів можна ознайомитись за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.-т, буд.66, (адміністративний будинок, кімн.202), у робочі дні з 9-00 до 17-00 год.
   Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: 249-02-86


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період звітний
Період попередній
Усього активів
7021
2971
Основні засоби
4151
2388
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
59
56
Сумарна дебіторська заборгованість
2707
513
Грошові кошти та їх еквіваленти
8
4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(1671)
(2179)
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
864
864
Довгострокові зобов’язання
3503
3503
Поточні зобов’язання
3935
393
Чистий прибуток (збиток)
508
(1690)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17287
17287
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
72
76

   Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті Відомості НКЦПФР №57(2562) 24.03.2017р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (крім кумулятивного голосування):
  1. Проект рішення по першому питанню:
   1.1. Обрати лічильну комісію у кількості 3(трьох) осіб у складі: Кавченко Н.А., Білоброва В.Ф., Малаховська Л.Л.
   1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
   1.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:
   1.4. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
    1.Початок зборів о 13-00 год.
    2. Доповідачам надати до 10хв.
    3. Виступаючим надати до 5хв.
    4. Перерву не робити.
    5. Закінчити Загальні збори о 14-00год.
    6. Об’єднати 6 і 7 питання порядку денного в одну доповідь.
    7. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями.
    8. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
   1.5 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування. По дев’ятому питанню порядку денного голосування проводити кумулятивним способом з використанням бюлетенів.
  2. Проект рішення по другому питанню:
   2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з 25.04.2017 року:
  3. Проект рішення по третьому питанню:
   3.1. Затвердити звіт генерального директора про результати господарської діяльності Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку Товариства.
  4. Проект рішення по четвертому питанню:
   4.1. Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного Товариства за 2016 рік.
  5. Проект рішення по п’ятому питанню:
   5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016рік
  6. Проект рішення по шостому питанню:
   6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
  7. Проект рішення по сьомому питанню:
   7.1. Розподілити чистий прибуток у сумі 509321грн. таким чином: частину прибутку у сумі 25466грн.05 коп., що складає 5% всього прибутку, направити на формування Резервного капіталу згідно зі ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.21 ст.6 Статуту Товариства, решту частину прибутку у сумі 483854грн.95коп. направити на покриття збитків минулих років
  8. Проект рішення по восьмому питанню:
   8.1. Відкликати з займаних посад у Наглядовій раді Товариства голову та членів Наглядової ради, а саме: Айзенберга Л.Г., Панюту М.Ф., Владовського Д.О.
  9. Проект рішення по дев’ятому питанню:
   9.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства 3(три) члени Наглядової ради згідно з результатами кумулятивного голосування.
   9.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
   9.3. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства.
   9.4. Уповноважити генерального директора ПрАТ «УКРРИБА» Глотову В.В. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
В.В. Глотова