Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Код за ЄДРПОУ 04689046
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Повiтрофлотський пр.66
4. Міжміський код, телефон та факс 0442490286 0442490280
5. Електронна поштова адреса urotdel@ukrryba.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ukrryba.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, схвалене позачерговими Зборами Товариства, що вiдбулися 21.12.2016р. i оформлене протоколом позачергових Загальних зборiв №8 вiд 21.12.2016р.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема їх характеру:
Значнi угоди, угоди з заiнтересованiстю та iншi угоди, у тому числi, але не виключно якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення позачерговими зборами Товариства з фiзичними i юридичними особами – резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами – резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi:
- Договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї, а також будь-якi iншi договори,предметом яких є надання тих чи iнших видiв позики пiд вiдсотки банкiвськими установами України, iноземних держав або юридичними особами – резидентами iноземних держав, а також надання безвiдсоткових позик фiзичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами iноземних держав;
- Договори iпотеки, застави, фiнансової та майнової поруки, гарантiї як для забезпечення власних грошових зобов’язань Товариства, так i з метою забезпечення грошових зобов’язань третiх осiб;
- Договори постачання, купiвлi-продажу, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, товарiв, сировини, матерiалiв, верстатiв, обладнання, тягових та iнших трансформаторiв, запасних частин, транспортних засобiв, iншого рухомого майна, а також договори купiвлi-продажу будiвель, споруд, земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;
- Договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання енергетичними та iншими ресурсами, договори зберiгання;
- Договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, в тому числi верстатiв, устаткування, транспортних засобiв, конструкцiй, iншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числi будiвель, споруд, земельних дiлянок;
- Договори пiдряду, будiвельного пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об’єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт;
- Iншi договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарський дiяльностi Товариства протягом одного року з моменту проведення цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi можуть вважатися значними та\або угодами iз зацiкавленiстю у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв, укладених з одним контрагентом не може перевищувати 12000000(дванадцять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015р. складає 2971тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 403,904 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15614, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -15590 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: «за»- 15590; «проти»- немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.12.2016
(дата)