Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Код за ЄДРПОУ 04689046
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Повiтрофлотський пр.66
4. Міжміський код, телефон та факс 0442490286 0442490280
5. Електронна поштова адреса urotdel@ukrryba.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ukrryba.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину схвалене позачерговими Зборами Товариства, що вiдбулися 21.12.2016р. i оформлене протоколом позачергових Загальних зборiв №8 вiд 21.12.2016р. Предметом правочину є укладення Товариством договору з ПАТ "Холодокомбiнат №3" на покупку нерухомого майна нежилих примiщень (в лiт.Г) загальною площею 7063,2м.кв та нежилої будiвлi (лiт.Д) загальною площею 149,9м.кв, розташованих за адресою: м.Київ, Солом"янський район, Повiтрофлотський пр.66. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства i складає 2343,6тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015р. складає 2971тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 78,883 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15614, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 15590, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: «за»- 15590 ; «проти»- немає.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину схвалене позачерговими Зборами Товариства, що вiдбулися 21.12.2016р. i оформлене протоколом позачергових Загальних зборiв №8 вiд 21.12.2016р. Предметом правочину є укладення Товариством договору з ПАТ "Укрелектроапарат" на покупку трансформатора ОНДЦЄ 7000 в кiлькостi 1 штука, виробництва ПАТ "Укрелектроапарат". Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства i складає 1515,3тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015р. складає 2971тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 51,003 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15614, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -15590 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: «за»- 15590; «проти»- немає. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Глотова Вiкторiя Володимирiвна
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.12.2016
(дата)