НОВИНИ САЙТУ     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» (код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» відбудуться 15 квітня 2016 року о 13год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, буд.66 (адміністративний будинок, кімн.202).
     Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 15 квітня 2016р. о 12-00год., закінчення о 12-50год.
     Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.
     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2016р.

     Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.
     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2016р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

   1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА», (далі «Товариство»), визначення способу голосування з питань порядку денного.
   2. Розгляд та затвердження звіту генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2015 рік та перспективи розвитку Товариства.
   3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
   4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
   5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
   6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
   7. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
   8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
   З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів можна ознайомитись за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.-т, буд.66, (адміністративний будинок, кімн.202), у робочі дні з 9-00 до 17-00год.
   Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: 249-02-86
     Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: 249-02-86

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
 Період звітний 
 Період попередній 
Усього активів
2971
3477
Основні засоби
2388
2733
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
56
58
Сумарна дебіторська заборгованість
513
641
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(2179)
(489)
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
864
864
Довгострокові зобов’язання
3503
1206
Поточні зобов’язання
393
411
Чистий прибуток (збиток)
(1690)
(1186)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17287
17287
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
76
78
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Генеральний директор                Глотова Вікторія ВолодимирівнаПовідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР 04 березня 2016р. №-44(2298).