Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Глотова Вiкторiя Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03151, м.Київ, Повiтрофлотський проспект 66
4. Код за ЄДРПОУ
04689046
5. Міжміський код та телефон, факс
0442490286 0442490280
6. Електронна поштова адреса
urotdel@ukrryba.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ukrryba.com.ua в мережі Інтернет 15.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна
0.0521
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження посадових осiб - Голови Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнни Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,0521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Киричок I.М. займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2011р.
15.04.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Казаченкова Тетяна Олександрiвна
0.1793
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження посадових осiб - члена Ревiзiйної комiсiї Казаченкової Тетяни Олександрiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,1793%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Казаченкова Т.О. займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2011р.
15.04.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Руднiцька Антонiна Миколаївна
0
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження посадових осiб - члена Ревiзiйної комiсiї Руднiцької Антонiни Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Руднiцька А.М. займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 19.04.2011р.
15.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна
0.0521
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї: обрано - член Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,0521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 5(рокiв). Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду юрисконсульта ПрАТ "Укрриба".
15.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кавченко Надiя Андрiївна
0
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї: обрано - член ревiзiйної комiсiї Кавченко Надiя Андрiївна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 5(рокiв). Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду начальника ВМГЗ ПрАТ "Укрриба".
15.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Руднiцька Антонiна Миколаївна
0
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрриба" (протокол №7 вiд 15.04.2016р.) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї: обрано - член Ревiзiйної комiсiї Руднiцька Антонiна Миколаївна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 5(рокiв). Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду провiдного економiста ПрАТ "Укрриба".
15.04.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна
0.0521
Зміст інформації:
За рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №1 вiд 15.04.2016р.) iз членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв, вiдповiдно до ст.73 ЗУ "Про акцiонернi товариства": обрано - Голова ревiзiйної комiсiї Киричок Iнна Миколаївна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,0521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа останнi 5 рокiв займала посаду юрисконсульта ПрАТ "Укрриба".