Приватне акціонерне товариство «Укрриба» (код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрриба» відбудуться 08 квітня 2014 року о 13год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 66 (адміністративний будинок, кімн.202).

    - Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 08 квітня 2014 року о 12-30год., закінчення о 13-00год

    -Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.

    -Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 квітня 2014 року.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

    1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів і затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «Укрриба» (далі Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.

    2. Розгляд та затвердження звіту генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік та перспективи розвитку Товариства.

    3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

    4. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

    5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

    6. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

    7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

    8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів можна ознайомитись за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.-т, 66, адміністративний будинок, кімн.202, у робочі дні з 9-00 до 17-00год.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна.

Телефон для довідок: 249-02-86-
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
-
 Найменування показника  звітний період попередній період
Усього активів
3554
3890
Основні засоби
2705
3376
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
67
65
Сумарна дебіторська заборгованість
762
420
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
16
Нерозподілений прибуток
722
270
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
864
864
Довгострокові зобов’язання
1206
2006
Поточні зобов’язання
397
394
Чистий прибуток (збиток)
501
187
Середньорічна кількість акцій (шт..)
17287
17287
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
81
85


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР 05 березня 2014р. № 44 (1797).

Підпис:
    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

    Генеральний директор            Глотова Вікторія Володимирівна