ІНФОРМАЦІЯ


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!


Приватне акціонерне товариство «Укрриба» (далі по тексту - Товариство) на підставі п.9.33 Статуту Товариства, Протоколу №3 Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2013р. та Протоколу №13 засідання Наглядової Ради Товариства від 12.04.2013р. доводить до Вашого відома підсумки голосування по прийнятим рішенням з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 квітня 2013 року о 13год.00хв. за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.66, адмінбудинок, кімн.202:
1.1. Обрати:
Лічильну комісію у складі: Медуха М.В., Кавченко Н.А., Малаховська Л.Л.
Головою зборів – Глотову В.В.
Секретарем зборів – Гапченко Н.О.

1.2. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів:
   1. Початок зборів о 13.00.
   2. Доповідачам надати до 10хв.
   3. Виступаючим надати до 5хв.
   4. Перерву не робити.
   5. Закінчити Загальні збори о 14год.00хв.
   6. Об»єднати 5 і 6 питання порядку денного в одну доповідь.
   7. Голосувати по кожному питанню окремо.

1.3. Затвердити відкритий спосіб голосування шляхом підняття акціонерами картки.
Голосували:
   «за» - 15846 голосуючих акцій;
   «проти» - 0 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте одноголосно.


2. Затвердити звіт генерального директора про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективи розвитку Товариства.
Голосували:
   «за» - 15846 голосуючих акцій;
   «проти» - 0 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте одноголосно.

(Протокол №2 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Укрриба від 11.04.2013р.)


3. Затвердити звіт Наглядової Ради акціонерного Товариства за 2012 рік.
   «за» - 15846 голосуючих акцій;
   «проти» - 0 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте одноголосно.

Протокол №3 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Укрриба від 11.04.2013р.


4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
   «за» - 15846 голосуючих акцій;
   «проти» - 0 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте одноголосно.

Протокол №4 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Укрриба від 11.04.2013р.


5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
   «за» - 15846 голосуючих акцій;
   «проти» - 0 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте одноголосно.

(Протокол №5 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Укрриба від 11.04.2013р.)


6. «Розподілити чистий прибуток в сумі 186600грн. таким чином:
частину прибутку в сумі 9330грн., що складає 5% всього прибутку, направити на формування Резервного капіталу згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.6.21. ст.6 Статуту Товариства;
частину прибутку в сумі 39932грн.97коп. направити на виплату дивідендів, що складає 2грн.31коп. на одну акцію;
залишкову частину прибутку в розмірі 137337грн.03коп. - на розвиток виробництва Товариства».
   «за» - 15693 голосуючих акцій;
   «проти» - 153 голосуючих акцій;
   «утримались» - 0 голосуючих акцій.
Рішення «за» - прийняте більшістю голосів.

(Протокол №6 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Укрриба від 11.04.2013р.)Відповідно до вимог п.14 Статуту Товариства, частин 2, 4 ст.30; п.14 частини 2 ст.52 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.4.3.26 Положення про Наглядову Раду ПрАТ «Укрриба» Наглядовою Радою Товариства були прийняті наступні рішення щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку (протокол №13 засідання Наглядової Ради ПрАТ «Укрриба» від 12.04.2013р.):
1.1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 19 квітня 2013 року.
1.2. Виплату дивідендів здійснити на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 11.04.2013р.) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами.
1.3. Виплату дивідендів розпочати з 25.04.2013р. до 11.10.2013р. включно.
1.4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам Товариства:
- Виплату дивідендів здійснювати на вибір акціонера: готівкою з каси Товариства, або на рахунок акціонера через установу банку, згідно заяви акціонера. Розмір дивідендів, визначений Загальними зборами акціонерів становить 2 грн.31 коп. на одну акцію. Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються із суми дивідендів належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів визначається на рівні фактичних витрат понесених Товариством у зв’язку виплатою дивідендів акціонерам Товариства. З фізичних осіб в момент виплати дивідендів згідно п.167.2 Податкового Кодексу України утримується податок з фізичних осіб у розмірі 5%, що складає 0,12грн.; з нерезидентів в момент виплати дивідендів згідно п.160.2 Податкового Кодексу України утримується податок за ставкою в розмірі 15%, що складає 0,35грн.
Таким чином, сума дивідендів до виплати акціонерам:
    - фізичним особам складає 2,19грн. на одну акцію;
    - нерезиденту складає 1,96грн. на одну акцію.
1.5. Акціонери, які в установлені строки не звернулися до Товариства з приводу одержання дивідендів та не підтвердили свої реквізити, одержують дивіденди по мірі звернення, після уточнення реквізитів на підставі заяви.

Телефон для довідок: 249-02-86